hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1070/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1070/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Vướng mắc thuế nhập khẩu dự án đầu tư

Công văn 1070/TCHQ-TXNK về vướng mắc thuế nhập cảng dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 1070/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc thuế nhập cảng dự án đầu tư 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 0354/HQBRVT-GSQL ngày 31/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc vướng mắc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/8/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2010/NĐ-CP quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng (Nghị định này thay thế Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ), trong đó Điều 17 quy định rõ Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ban hành Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập cảng theo quy định tại Điều 12; Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện 1 số quy định về thuế nhập cảng, thuế giá trị gia tăng (nay là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, đồ vật, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên chở chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được).

Do đó, trường hợp theo như nội dung trình bày tại công văn số 0354/HQBRVT-GSQL nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cơ sở để xử lý thuế nhập cảng, thuế giá trị gia tăng (nếu có) đối với hàng hóa là vật tư xây dựng phải căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BKH (nay là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện thu thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Lưu Mạnh Tưởng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download