hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 03/2011/TT-BNV, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 03/2011/TT-BNV có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Thông tư số 03/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 5 2010 của Chính phủ về đào tạo, bổ dưỡng công chức.

BỘ NỘI VỤ

---------------

Số: 03/2011/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

                   Hà Nội, ngày 25 tháng một 5 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP
ngày 05 tháng 3 5 2010 của Chính phủ về đào tạo, bổ dưỡng công chức

-------------------------------------

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 5 2010 của Chính phủ về đào tạo, bổ dưỡng công chức;

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 5 2010 của Chính phủ về đào tạo, bổ dưỡng công chức như sau: 

Chương I
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ BIÊN SOẠN,
THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều một. Thực hiện chế độ bổ dưỡng yêu cầu tối thiểu hàng năm

1. Những chương trình, khóa bổ dưỡng, đào tạo sau đây được tính vào việc thực hiện chế độ bổ dưỡng yêu cầu tối thiểu một (một) tuần/1 (một) năm:

a) Chương trình bổ dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành:

b) Chương trình bổ dưỡng cập nhật theo vị trí việc làm;

c) Các khóa đào tạo, hội thảo cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ;

d) Các khóa bổ dưỡng ở nước ngoài.

2. Thời gian tham gia các khóa bổ dưỡng quy định tại khoản một Điều này được cộng dồn để tính thời gian thực hiện chế độ bổ dưỡng yêu cầu tối thiểu 1 tuần trong 1 5.

Ví dụ: Năm 2010, công chức A tham gia một (một) khóa bổ dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm trong 3 (ba) ngày; tham gia một (một) khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ với thời gian một (một) ngày, tham gia một (một) hội thảo với thời gian một (một) ngày. Tổng cộng, công chức A đã tham gia 3 (ba) khóa bổ dưỡng, đào tạo, hội thảo với thời gian là năm (năm) ngày. Như vậy, công chức A đã hoàn thành chế độ bổ dưỡng yêu cầu tối thiểu 5 2010.

3. Trong 5, các công chức tham gia khóa bổ dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và được cấp chứng chỉ thì được xác nhận là đã thực hiện chế độ bổ dưỡng yêu cầu tối thiểu.

Trường hợp khóa bổ dưỡng công ty kéo dài sang 5 sau thì được tính vào việc thực hiện chế độ bổ dưỡng yêu cầu tối thiểu của 5 mà khóa bổ dưỡng bắt đầu.

Ví dụ: Công chức B tham gia khóa bổ dưỡng chương trình ngạch chuyên viên và tương đương được công ty từ ngày 02 tháng 12 5 2010 tới ngày 02 tháng 3 5 2011; công chức B được xác nhận là đã thực hiện chế độ bổ dưỡng yêu cầu tối thiểu 5 2010.

Điều hai. Chế độ đào tạo, bổ dưỡng lý luận chính trị

Ngoài việc thực hiện chế độ đào tạo, bổ dưỡng quy định tại Điều 4 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, tùy theo ngạch và chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ, công chức có trách nhiệm thực hiện chế độ đào tạo, bổ dưỡng lý luận chính trị theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download