hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 28/2013/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 28/2013/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg

Thông tư 28/2013/TT-BTC về điều chỉnh mức thuế du nhập xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản một điều một Quyết định 36/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 28/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 5 2013

THÔNG TƯ
ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ NHẬP KHẨU XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI ĐÃ QUA SỬ DỤNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN một, ĐIỀU một QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2011/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG sáu NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế du nhập số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế du nhập đối với mặt hàng xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi khoản một điều một Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế du nhập xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

Điều một. Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới một.500cc quy định tại khoản một điều một Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng sáu 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ thành mức thuế nhập khẩu tuyệt đối mới như sau:

Mô tả mặt hàng

Thuộc nhóm mã số trong Biểu thuế du nhập ưu đãi

Đơn vị tính

Mức thuế (USD)

- Dưới một.000cc

8703

Chiếc

4.200,00

- Từ một.000cc tới dưới một.500cc

8703

Chiếc

9.600,00

Điều hai. Các mức thuế nhập khẩu không điều chỉnh tại Thông tư này vẫn thực hiện theo Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng sáu 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng CP; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VPCP: BTCN, những PCN, Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, tổ chức trực thuộc;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;
- Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển VN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước; Công báo;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);     
- Các tổ chức thuộc Bộ và trực thuộc Bộ, Website BTC;
- Các tổ chức thuộc và trực thuộc, Website TCHQ;
- Lưu: VT, TCHQ (345).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download