hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 15/2012/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 15/2012/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 15/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng. 

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số: 15/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                            Hà Nội, ngày 08 tháng 02 5 2012

 THÔNG TƯ

ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

___________________________ 

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng sáu 5 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 5 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 5 2005 của Chính phủ quy định yếu tố 1 số điều Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2010 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 về đơn thuần hóa 258 thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ, ngành;

Căn cứ nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 về đơn thuần hóa thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập cảng và các phụ lục kèm theo như sau:

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng gồm:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2012-XK);

b) Tờ khai hàng hóa nhập cảng (mẫu HQ/2012-NK);

2. Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập cảng gồm:

a) Phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu (mẫu HQ/2012-PLXK);

b) Phụ lục tờ khai hàng hoá nhập cảng (mẫu HQ/2012-PLNK);

3. Mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung (mẫu HQ/2012-TKSĐBS) dùng chung cho cả xuất khẩu, nhập khẩu;

4. Phiếu ghi kết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012-PGKQKT) dùng chung cho cả tờ khai hàng hoá xuất khẩu và tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

5. Các mẫu biểu quy định tại các khoản một, hai, 3 Điều này được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4; người sử dụng có thể tự in trên hệ thống thông tin khai hải quan, từ trang website của cơ quan Hải quan.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download