hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh

Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

 UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

__________

Số: 55/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 5 2011

QUYẾT ĐỊNH

ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân

thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

____________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Nghị định số 179/2007/NÐ-CP ngày 03 tháng 12 5 2007 của Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 5 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 95/2006/QÐ-UBND ngày 06 tháng bảy 5 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy, Các Ban Thành ủy;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: Các PVP; các Phòng, doanh nghiệp trực thuộc;
- Lưu: VT (THKH/Qt) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download