hoặc
Tài liệu học tập Quyết định phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing số 378/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing số 378/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quyết định số 378/QĐ-TTg phê ưng chuẩn đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học được đào tạo đạt chuẩn đầu ra theo cam kết được công bố của Trường; được tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Tài chính - Marketing

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 378/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 03 5 2015


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng sáu 5 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 5 2009;

Căn cứ ngày 18 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 5 2010 của Chính phủ; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng bảy 5 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 5 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 tới năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 5 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập công đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số ngày 26 tháng sáu 5 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng công đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 5 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải tán trường đại học, học viện;

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành tại Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê ưng chuẩn Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing công đoạn 2015 - 2017 (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung cốt tử sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Trường Đại học Tài chính - Marketing (sau đây gọi tắt là Trường) là trường trực thuộc Bộ Tài chính; hoạt động theo quy định tại Mục hai Chương II Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy tính tự chủ của Trường về chuyên môn, bộ máy, tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, huy động nguồn lực xã hội; song song bảo đảm con em các đối tượng chính sách, hộ nghèo có cơ hội tiếp cận với dịch vụ giáo dục chất lượng cao.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học được đào tạo đạt chuẩn đầu ra theo cam kết được công bố của Trường; được tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức.

b) Nâng cao chất lượng hàng ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức của Trường.

c) Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chương trình của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Phát triển quy mô đào tạo 1 cách hợp lý, phù hợp với nguồn lực của Trường; chú trọng đào tạo các chương trình chất lượng cao và đào tạo theo đặt hàng.

d) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bao gồm nghiên cứu căn bản và nghiên cứu ứng dụng, có đa dạng công trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đăng tải trên các tạp chí khoa học có uy tín, được ứng dụng vào thực tiễn. Tăng cường các nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ và triển khai chuyển giao kết quả nghiên cứu.

đ) Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, có hệ thống thư viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học phát triển theo tiêu chuẩn của các nước có nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

e) Nâng cao thu nhập, khuyến khích thiết thực, tạo động lực đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trường.

g) Thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập và các chính sách hỗ trợ sinh viên; tạo điều kiện thuận tiện để các sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được tiếp cận với các chương trình đào tạo của Trường.

II. NỘI DUNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG

1. Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

a) Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; bảo đảm hàng ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và cơ sở vật chất dùng cho đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định.

b) Chủ động mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với điều kiện về hàng ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất của Trường, đáp ứng nhu cầu xã hội; mở các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.

c) Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định để bảo đảm chất lượng đào tạo.

d) Tự chủ tuyển sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác tuyển sinh và yêu cầu của xã hội.

đ) Thực hiện in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ cho các trình độ đào tạo tại Trường.

e) Tự chủ trong nghiên cứu khoa học; xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và xét chọn doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

g) Tự chủ liên kết đào tạo (có cấp bằng), nghiên cứu khoa học, công nghệ và triển khai với đối tác trong nước và quốc tế.

h) Sử dụng tài sản, cơ sở vật chất và giá trị nhãn hiệu của Trường để liên doanh, liên kết, góp vốn thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động buôn bán, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Trường và có trách nhiệm bảo tàng và phát triển tài sản của nhà nước.

2. Về doanh nghiệp bộ máy, nhân sự

a) Quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải tán các tổ chức trực thuộc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.

b) Quyết định số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển hàng ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng trường thông qua, phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

c) Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và ngoài nước để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

3. Về tài chính

a) Học phí:

- Trường thu học phí ổn định theo kế hoạch nêu trong Đề án như sau:

Đơn vị: Triệu đồng/người học/năm

Mức thu học phí bình quân tối đa Năm học
Đại học chính quy (chương trình đại trà) 2015 - 2016 2016 - 2017
14,5 16,5

- Mức thu học phí đang áp dụng trong năm học 2014 - 2015 được giữ nguyên để bảo đảm toàn bộ các nội dung chi thường xuyên và 1 phần nguồn kinh phí dùng cho đầu tư tăng cường cơ sở vật chất của Trường.

- Trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm ngành, nghề, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh, bảo đảm mức thu học phí bình quân (của chương trình đại trà) không vượt quá mức thu học phí bình quân tối đa của Trường theo quy định tại Quyết định này.

- Đối với các đối tượng đã nhập học trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, Trường thu học phí với mức tăng tối đa 5 sau không quá 30% của 5 trước ngay lập tức kề kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

- Trường quyết định mức thu học phí đối với các chương trình đặc thù theo đề án mở chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê ưng chuẩn.

b) Thu sự nghiệp, dịch vụ

Trường thực hiện các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ đào tạo gia tăng để nâng cao chất lượng đào tạo và dùng cho người học. Khoản thu từ các hoạt động này được công khai trên cơ sở lấy thu bù đắp chi phí và tích lũy hợp lý.

c) Tiền lương và thu nhập

Ngoài lương thuởng ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, Trường quyết định thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ, trên cơ sở công bằng, công khai, minh bạch.

d) Sử dụng nguồn thu

  • Thực hiện tự chủ và chịu trách nhiệm trong đồ mưu hoạch và quyết định sử dụng kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của Trường để bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực và bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu.
  • Sau khi thực hiện bù đắp các chi phí thường xuyên, phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại được trích lập các quỹ sau: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (tối thiểu 25% chênh lệch thu chi); Quỹ khen thưởng; Quỹ phúc lợi; Quỹ dự phòng ổn định thu nhập và các quỹ hỗ trợ sinh viên.
  • Thu học phí và các khoản thu sự nghiệp được gởi ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước theo quy định.

4. Chính sách học bổng, học phí

a) Trường hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức học phí của Trường so với mức học phí được miễn, giảm theo quy định của Nhà nước đối với các sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo kể từ khóa tuyển sinh sau thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành.

b) Ngoài các đối tượng được miễn, giảm học phí theo chính sách của Nhà nước, Trường xây dựng, thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập dành cho sinh viên học tập tuyệt vời và sinh viên nghèo hiếu học.

5. Về đầu tư, mua sắm

a) Trường chủ động cân đối nguồn thu và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đầu tư phát triển tổng thể cơ sở vật chất của Trường theo kế hoạch phát triển Trường.

b) Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường đã được phê ưng chuẩn chủ trương đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và tích lũy của Trường trong Chiến lược phát triển Trường đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê ưng chuẩn tại Quyết định 2772/QĐ-BTC ngày 12 tháng 11 5 2013.

6. Về cơ chế giám sát

a) Hội đồng trường quyết định về chiến lược và phương hướng hoạt động của Trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động và việc triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Trường công khai Quy chế chi tiêu nội bộ. Hằng 5, Quy chế chi tiêu nội bộ được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Trường để sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động của Trường.

c) Trường công khai Quy chế giám sát của giảng viên, cán bộ, viên chức và người học đối với mọi hoạt động của bộ máy lãnh đạo Trường.

7. Trường thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 5 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập công đoạn 2014 - 2017 và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 5 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập công đoạn 2014 - 2017 và các quy định pháp luật có liên quan khác thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và hỗ trợ Trường trong quá trình triển khai Quyết định này.

2. Các cơ quan nhà nước có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Trường trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các doanh nghiệp, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Văn Ninh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download