hoặc
Tài liệu học tập Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH (HUYỆN) ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

 

Mẫu số: 05-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Số ………../HĐ-BHXH

- Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế.

- Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

- Căn cứ ………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. 5 20……. tại .......................................................................  

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….Fax ……………………………………………………...

Tài khoản số: ……………………………………Tại……………………………………………………….

Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức vụ………………………………………..

Giấy ủy quyền số: ……………………………………..ngày….tháng….năm……………………………

Bên B: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………….Fax ……………………………………………………...

Tài khoản số: ……………………………………Tại……………………………………………………….

Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức vụ………………………………………..

Giấy ủy quyền số: ……………………………………..ngày….tháng….năm……………………………

Hai bên hợp nhất tiến hành ký hiệp đồng đóng BHYT và cấp thẻ BHYT theo các điều khoản như sau:

1. Danh sách người tham gia BHYT do bên B lập gồm có ………… người, là đối tượng ………………. trong ………….. trang (tờ) với tổng số tiền đóng BHYT ……….... đồng.

2. Thời gian đăng ký khám chữa bệnh từ ….../…../…… tới ……./…./……..

3. Thời gian cấp thẻ BHYT: Chậm nhất sau …….. ngày kể từ ngày hiệp đồng này có hiệu lực.

4. Thời gian chuyển tiền ……….. kỳ.

- Kỳ I: Chậm nhất tới ngày ……/……/……. Bên B chuyển số tiền ……….. cho bên A.

- Kỳ II:

- Kỳ cuối: Trước ngày ……/……/…… (ngày hết hạn của thẻ BHYT) bên B phải chuyển hết số tiền còn lại của hiệp đồng.

5. Phương thức thanh toán.

6. Tài khoản thanh toán:

Bên A – Tài khoản số: ……………………….tại……………………..

Bên B – Tài khoản số: ……………………….tại……………………..

Điều I: Trách nhiệm của bên A.

1. Cùng bên B kiểm tra, xác định danh sách đối tượng đóng BHYT được cấp thẻ BHYT.

2. Cấp đầy đủ, kịp thời cho bên B thẻ BHYT theo danh sách gồm …………….. người, có thời hạn từ ….../…../……đến….../…../……

3. Đảm bảo cho các người có tên trong danh sách nêu tại điểm một được hưởng quyền lợi đã được quy định tại chương II của Điều lệ BHYT.

4. Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của các đối tượng giảm.

5…………………………………………………………………………………..

Điều II: Trách nhiệm của bên B.

1. Kê khai, lập danh sách đối tượng đóng BHYT đúng, đầy đủ, kịp thời gởi cho cơ quan BHXH.

2. Đóng BHYT cho cơ quan BHXH theo …..kỳ trước ngày ….. của các tháng ……..5 ……..vào tài khoản số ………………………… của cơ quan BHXH ………………tại (KBNN, Ngân hàng) …………………….

3. Khi có biến động tăng, giảm đối tượng phải kịp thời lập danh sách gởi cho Bên A.

4. Có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng các trường hợp giảm (trừ trường hợp tử vong), giả dụ không thu hồi hoặc thu hồi chậm thì phải chịu trách nhiệm đóng đủ BHYT cho các đối tượng này tới hết thời hạn sử dụng còn lại của thẻ hoặc tới thời điểm thẻ BHYT được thu hồi.

5 ………….

Điều III: Cam kết chung.

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ BHYT và các điều khoản đã ký để bảo đảm quyền lợi của người đóng BHYT.

2. Định kỳ hàng quý 2 bên cùng tiến hành kiểm tra đối chiếu tình hình đóng và cấp thẻ BHYT.

3. Thực hiện quyết toán số tiền đóng BHYT khi hiệp đồng hết hạn.

4. Khi Nhà nước đổi thay chính sách có liên quan tới lương bổng và mức đóng BHYT của đối tượng thì được điều chỉnh và thực hiện theo quy định của nhà nước.

5. Cơ quan BHXH được quyền đình chỉ cấp thẻ BHYT giả dụ bên B không đóng, đóng không đủ số tiền BHYT theo khoản một và 4 điều kiện chung của hiệp đồng.

6. Khi có các vấn đề phát sinh mới có thể bổ sung phụ lục Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có các vấn đề phát sinh phải kịp thời thông báo cho nhau để cùng bàn bạc, giải quyết trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày….../…../……đến ngày….../…../……

Hợp đồng ngày được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Ghi chú: Biên bản này do cơ quan BHXH và cơ quan quản lý đối tượng cùng lập

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download