hoặc
Tài liệu học tập Thông tư phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,

Thông tư số 03/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng căn bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự.

BỘ TƯ PHÁP

___________

Số: 03/2011/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                          Hà Nội, ngày 17 tháng một 5 2011

THÔNG TƯ

phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng căn bản cho

Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

_________________________ 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 5 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày sáu tháng sáu 5 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 12 tháng sáu 5 2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng sáu 5 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các luật liên quan tới đầu tư xây dựng căn bản số 38/2009/QH12 ngày 29 tháng sáu 5 2009; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 5 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 5 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 28 tháng 11 5 2008; Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 5 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tư pháp;

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Tư pháp quy định về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng căn bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự như sau: 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Thông tư này quy định phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Tổng Cục trưởng), Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) và Chủ tài khoản của các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng ngân sách (sau đây gọi tắt là Thủ trưởng doanh nghiệp trực tiếp sử dụng ngân sách) về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng căn bản.

Điều hai. Nguyên tắc phân cấp quản lý

1. Đảm bảo sự quản lý hợp nhất, toàn diện công tác tài chính, quản lý tài sản, quản lý đầu tư xây dựng căn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với các cơ quan doanh nghiệp thuộc cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tư pháp trong đó có hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự;

2. Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, song song phát huy vai trò, tính chủ động của Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp được phân cấp trong quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng căn bản, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính và cải cách tư pháp;

3. Phân cấp quản lý phải đi đôi với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cấp trên đối với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp được phân cấp, bảo đảm hiệu quả công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng căn bản.

Điều 3. Hệ thống quản lý ngân sách đối với thi hành án dân sự

1. Đơn vị dự toán cấp I: Bộ Tư pháp là doanh nghiệp dự toán cấp I, chủ tài khoản là Bộ trưởng; Vụ Kế hoạch - Tài chính là doanh nghiệp tư vấn, giúp Bộ trưởng quản lý công tác tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng căn bản toàn Ngành Tư pháp trong đó có hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật;

2. Đơn vị dự toán cấp II: Tổng cục Thi hành án dân sự là doanh nghiệp dự toán cấp II, chủ tài khoản là Tổng Cục trưởng; Vụ Kế hoạch – Tài chính của Tổng cục Thi hành án dân sự là cơ quan tư vấn, giúp Tổng Cục trưởng quản lý công tác tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng căn bản của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

3. Đơn vị dự toán cấp III: Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh là doanh nghiệp dự toán cấp III, chủ tài khoản là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Kế toán trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh là người tư vấn giúp Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh quản lý công tác tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng căn bản của các doanh nghiệp dự toán trực thuộc;

4. Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách: Là doanh nghiệp có doanh nghiệp bộ máy kế toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành, được giao nhiệm vụ thu, chi trực tiếp, không có doanh nghiệp dự toán cấp dưới trực thuộc, gồm các doanh nghiệp sau: Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, chủ tài khoản là Chánh Văn phòng Tổng cục; Văn phòng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, chủ tài khoản là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, chủ tài khoản là Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download