hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------------

Số: 12/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 26 tháng 02 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu công ty bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội
_______

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về công ty các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét yêu cầu của Sở Tài chính Hà Nội tại công văn số: 5824/STC-VP ngày 09 tháng 12 5 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1875/TTr-SNV, ngày 22 tháng 12 5 2009 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu công ty của bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty bộ máy của Sở Tài chính như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Sở Tài chính Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính; ngân sách Nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước; tài sản Nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật;

Sở Tài chính Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về công ty, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, song song chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Sở Tài chính Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực tài chính;

b) Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, năm 5 và hàng 5 về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch nói chung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Dự thảo chương trình, biện pháp công ty thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc khuôn khổ quản lý Nhà nước của Sở;

d) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các công ty trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã sau khi hợp nhất với Sở quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan;

đ) Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền;

e) Dự thảo báo cáo về dự toán ngân sách hàng 5 và dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền;

g) Phương án bố trí lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc khuôn khổ quản lý của địa phương;

h) Dự thảo báo cáo tổng quyết toán ngân sách hàng 5 trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở;

b) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, công ty lại, giải tán các công ty thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, rộng rãi giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính; công ty thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc khuôn khổ quản lý Nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê chuẩn y.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download