hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi để độc giả tham khảo khi cần mẫu văn bản hành chính liên quan tới việc thuê xưởng, kho bãi cho công ty, doanh nghiệp.

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

(Số: ……………./HĐTNXVKB)

Hôm nay, ngày …… tháng …… 5 ……, tại ..............................................Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN A):

Địa chỉ:.................................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................Fax:..................................................................

E-mail:..................................................................................................................................................

Giấy phép số:........................................................................................................................................

Mã số thuế:............................................................................................................................................

Tài khoản số:.........................................................................................................................................

Do ông (bà): ........................................................Năm sinh:..................................................................

Chức vụ:............................................................................................................................ làm đại diện.

Là chủ sở hữu của nhà xưởng, kho bãi cho thuê:...................................................................................

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN B):

Địa chỉ:................................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................Fax:.................................................................

E-mail:.................................................................................................................................................

Giấy phép số:.......................................................................................................................................

Mã số thuế:..........................................................................................................................................

Tài khoản số:.......................................................................................................................................

Do ông (bà): ........................................................Năm sinh:..................................................................

Chức vụ:............................................................................................................................ làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hiệp đồng với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.một. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất ..... m2 thuộc quyền sở hữu của bên A tại

1.hai. Mục đích thuê:................................................................................................................................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.một. Thời hạn thuê nhà xưởng là ....... 5 được tính từ ngày ..... tháng .... 5 .... tới ngày ..... tháng ..... 5 .....

2.hai. Khi hết hạn hiệp đồng, tùy theo tình hình thực tế 2 Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp 1 trong 2 bên ngưng hiệp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang vật dụng do mình shopping và lắp đặt (những trang vật dụng này sẽ được 2 bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.một. Giá thuê nhà xưởng, kho bãi là: .................đ/m2/tháng (Bằng chữ:..................................)

3.hai. Bên B sẽ trả trước cho Bên A...........năm tiền thuê nhà xưởng, kho bãi là:................ VNĐ
(Bằng chữ: ...................................................)

Sau thời hạn ......... 5, tiền thuê nhà xưởng, kho bãi sẽ được thanh toán ...... tháng 1 lần vào ngày ....... mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.một. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo công năng, giao diện và thỏa thuận trong hiệp đồng.

b) Yêu cầu bên B thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hiệp đồng.

c) Yêu cầu bên B giao lại nhà xưởng, kho bãi khi hết thời hạn thuê.

d) Yêu cầu bên B bồi hoàn thiệt hại hoặc tu bổ phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra.

e) Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệp đồng khi bên B vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệp đồng do 2 bên thỏa thuận trong hiệp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

f) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.hai. Nghĩa vụ của bên A:

a) Cung cấp thông tin toàn bộ, trung thực về nhà xưởng, kho bãi và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

b) Giao nhà xưởng và kho bãi cho bên B theo hiệp đồng và hướng dẫn bên B sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo đúng công năng, giao diện.

c) Bảo trì, tu bổ nhà xưởng và kho bãi theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hiệp đồng.

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.một. Quyền của bên B:

a) Yêu cầu bên A cung cấp thông tin toàn bộ, trung thực về nhà xưởng, kho bãi.

b) Nhận nhà xưởng, kho bãi theo thỏa thuận trong hiệp đồng thuê; sử dụng nhà xưởng, kho bãi trong thời gian thuê.

c) Được cho thuê lại 1 phần hoặc toàn bộ nhà xưởng, kho bãi, giả dụ có thỏa thuận trong hiệp đồng hoặc được bên A đồng ý bằng văn bản.

d) Được tiếp tục thuê theo điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp đổi thay chủ sở hữu nhà xưởng, kho bãi.

e) Yêu cầu bên A tu bổ nhà xưởng, kho bãi đang thuê trong trường hợp nhà xưởng, kho bãi bị hư hỏng; yêu cầu bên A bồi hoàn thiệt hại do lỗi của bên A gây ra.

f) Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệp đồng khi bên A vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệp đồng do 2 bên thỏa thuận trong hiệp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5.hai. Nghĩa vụ của bên B:

a) Bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho bãi theo công năng, giao diện và thỏa thuận trong hiệp đồng.

b) Trả tiền thuê và thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hiệp đồng.

c) Trả nhà xưởng, kho bãi cho bên A theo thỏa thuận trong hiệp đồng.

d) Sửa chữa các hư hỏng của nhà xưởng, kho bãi do lỗi của mình gây ra.

e) Không được đổi thay, cải tạo, phá dỡ 1 phần hoặc toàn bộ nhà xưởng, kho bãi giả dụ không có sự đồng ý của bên A.

f) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: CAM KẾT CHUNG

6.một. Bên A cam kết nhà xưởng, kho bãi cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết nhà ở bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên B.

6.hai. Bên B đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà xưởng, kho bãi cho thuê.

6.3. Việc ký kết hiệp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tình nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hiệp đồng, giả dụ cần đổi thay hoặc bổ sung nội dung của hiệp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hiệp đồng có chữ ký của 2 bên, phụ lục hiệp đồng có giá trị pháp lý như hiệp đồng này.

6.4. Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và toàn bộ các nội dung đã thỏa thuận trong hiệp đồng.

6.năm. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):
……………………………………….............………………………………………............................................

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tranh chấp phát sinh liên quan tới hiệp đồng này hoặc việc vi phạm hiệp đồng sẽ được giải quyết trước nhất bằng thương thuyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu thương thuyết không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày …… tháng …. 5 ……. Đến ngày …… tháng ….. 5 …...

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ
(Ký tên đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ
(Ký tên đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download