hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp bản sao, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp bản sao, chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,

Quy trình cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học cơ sở, bổ túc trung học phổ thông.

Cơ sở pháp lý:

1/ Thông tư số 20/2002/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận cácgiấy tở khác trong lĩnh vực giáo dục.

2/ Công văn số 10453/GDTrH ngày 24/10/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc cấp bằng và bản sao bằng tốt nghiệp.

3/ Công văn số 6408/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25/7/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc hoàn thiện và quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 5 2006.

Sơ lược quy trình:

Tổ chức hoặc công dân trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc tải từ Website http://www.tiengiang.edu.vn xuống). Nộp toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu  sẽ được nhận kết quả ngay trong ngày thu nhận.

Công dân gửi hồ sơ qua đường bưu điện về Sở Giáo dục và Đào tạo (phải bảo đảm kê khai chính xác, toàn bộ các nội dung trong phiếu yêu cầu và hồ sơ kèm theo), chậm nhất trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày tới của bưu điện), Sở sẽ gởi kết quả cho người yêu cầu với điều kiện phải trả lệ phí và cước phí bưu điện ./.

Hồ sơ, thủ tục:

   1/. Trường hợp xin điều chỉnh về hộ tịch trên bằng tốt nghiệp do không khớp về hộ tịch so với khai sinh học bạ, hồ sơ gồm:

     - Đơn (mẫu M02/QT02-CNTX) ;

     - Bằng tốt nghiệp ;

     - Bản sao khai sinh (kèm bản chính để đối chiếu) ;

     - Bản chụp hộ khẩu (kèm bản chính để đối chiếu) ;

     - Bản photocopy Giấy CMND (kèm bản chính để đối chiếu) ;

     - 01 ảnh 3x4 cm / 01 bản sao ;

     - Lệ phí 3.500 đ / 01 bản sao.

  2/. Trường hợp yêu cầu chỉnh sửa nội dung trên văn bằng cớ chỉ, hồ sơ gồm:

     - Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ (theo mẫu M08/QT02-CNTX);

     - Bản chính văn bằng cớ chỉ;

     - Bản sao Quyết định cải chính hộ tịch;

     - Bản sao giấy khai sinh mới theo Quyết định cải chính;                                                              

     - Bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân, hoặc bản photocopy giấy CMND (kèm bản chính để dối chiếu);

     - 01 ảnh 3x4 cm / 01 bản sao ;

     - Lệ phí 3.500 đ / 01 bản sao.

  3/. Các trường hợp khác, hồ sơ gồm:

     - Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ (theo mẫu M07/QT02-CNTX);                               

     - Bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân, hoặc bản

photocopy giấy CMND (kèm bản chính để dối chiếu);

     - 01 ảnh 3x4 cm / 01 bản sao ;

     - Lệ phí 3.500 đ / 01 bản sao.

Mẫu biểu liên quan:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

 
   

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH VỀ HỘ TỊCH
TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ……………….

(Do không khớp về hộ tịch so với khai sinh học bạ)

                                      Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ....................

Tôi tên : ..........................................................................................................

Sinh ngày : ………………, tháng : …………….., 5 : ………………………..

Nơi sinh : huyện …………………………, tỉnh : ………………………………..

Đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp : ………………. khóa ngày : ………./………../........

Tại Hội đồng thi : ……………......, huyện ( TP ) …….………....tỉnh Tiền Giang

Xếp loại tốt nghiệp : .......................................................................................

Đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang cấp bằng tốt nghiệp : ..............

Số hiệu : ………………………………, ngày : …………./…………./….........

        Nay tôi làm đơn này kính xin Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo............... cho phép tôi được sửa chữa nội dung trên bằng về yếu tố hộ tịch cho phù hợp với .……………………., song song cấp bản sao bằng tốt nghiệp ..........................................................

theo yếu tố hộ tịch xin điều chỉnh.

  Nội dung xin điều chỉnh :

     * Trước đây : ...................................................................................

     * Nay xin chỉnh lại : .........................................................................

        Kính mong Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang hài lòng.

                                                                 .……………… , ngày …. tháng …. 5 200 …

                                                                                               Kính đơn

                                                                                        (ký và ghi rõ họ tên )

Hồ sơ gồm :

1. Đơn (mẫu M02/QT02-CNTX) ;

2. Bằng tốt nghiệp ;

3. Bản sao khai sinh (kèm bản chính để đối chiếu) ;

4. Bản chụp hộ khẩu (kèm bản chính để đối chiếu) ;

5. Bản photocopy Giấy CMND (kèm bản chính để đối chiếu) ;

6. 01 ảnh 3x4 cm / 01 bản sao ;

7. Lệ phí 3.500 đ / 01 bản sao.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

 
   

PHIẾU YÊU CẦU
CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

                                       Kính gửi:   Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Tôi tên : …………………………………………………………………………..,

Sinh ngày  ………. tháng  …....... 5 :  200 ..... , giới tính : …………………..,

Nơi sinh : xã .........................., huyện ………………....., tỉnh :………………....,

Dân tộc : ................................, Giấy chứng minh nhân dân số : ………………...,

Học sinh trường (Trung tâm GDTX) : ………………………………………....,

Đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp : ……......... khóa ngày : ......... / ......... / ........., ban : …………………………………………………………………………………....,

số báo danh : ..........................................................................................................,

Tại Hội đồng thi : ……………......, huyện (TP) ……......…….. tỉnh Tiền Giang,

Xếp loại tốt nghiệp : ......................, hình thức đào tạo : …………………………

……………………………………………………………………………………;

Được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cấp bằng tốt nghiệp ……..,

số hiệu : ……………, ngày : ........ /........ / ........ , vào sổ cấp bằng số : ………...,

ngày : ........ /........ / ...........

Tổng số bản sao yêu cầu được cấp : ............... bản (không hạn chế số lượng).

                                                    …………………, ngày …... tháng ….. 5 200 ..…

                                                      Kính đơn

                                                       ( ký và ghi rõ họ tên )                                                              

Hồ sơ gồm :                                                                 

1. Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ (theo mẫu);                               

2. Bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân, hoặc bản

photocopy giấy CMND (kèm bản chính để dối chiếu);

3. 01 ảnh 3x4 cm / 01 bản sao ;

4. Lệ phí 3.500 đ / 01 bản sao.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download