hoặc
Tài liệu học tập Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng năm 5 2010 đối với cán bộ xã đã thôi việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng sáu 5 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 5 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 

BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

-----------
Số: 02/2010/TTLT-BNV-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 5 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng năm 5 2010
đối với cán bộ xã đã thôi việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng sáu 5 1975
của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 5 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
-----------------------------------------------

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Căn cứ khoản hai Điều 4 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 5 2010 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;

Sau khi bàn luận với các Bộ liên quan, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng năm 5 2010 đối với cán bộ xã đã thôi việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng sáu 5 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 5 1981 của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

Điều một. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch này là cán bộ xã, phường, thị trấn đã thôi việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng sáu 5 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 5 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc).

Điều hai. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng

Từ ngày 01 tháng năm 5 2010, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu thôi việc theo quy định tại Điều hai Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 5 2010 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã thôi việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2010/NĐ-CP) tăng thêm 12,3% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4 5 2010, cụ thể như sau:

1. Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng năm 5 2010:

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4 5 2010 là mức trợ cấp quy định tại khoản hai mục II Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 22 tháng 4 5 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng năm 5 2009 đối với cán bộ xã đã thôi việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng sáu 5 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 5 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng năm 5 2010 của cán bộ xã già yếu thôi việc (đã làm tròn số theo công thức tính tại khoản một Điều hai này) như sau:

a) Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 921.000 đồng/tháng.

b) Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 887.000 đồng/tháng.

c) Đối với các chức danh còn lại: 814.000 đồng/tháng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download