hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 699/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 699/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 699/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------------

Số: 699/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

                          Hà Nội, ngày 18 tháng 05 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm
thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận
----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng bảy 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn y quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng công đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải tán trường Đại học.

Xét yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 93/TTr-BGDĐT ngày 08 tháng 3 5 2010 về việc phê duỵệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận.

Trụ sở chính của Phân hiệu: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điều hai. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận là cơ sở đào tạo Đại học; thuộc Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh; chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, công ty trực thuộc, Công báo; ng báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download