hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1073/BNN-KHCN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1073/BNN-KHCN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trong soát đề tài, dự án Công nghệ sinh học thủy sản

Công văn 1073/BNN-KHCN báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trong soát đề tài, dự án Công nghệ sinh học thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

--------
Số: 1073/BNN-KHCN
V/v: Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo
của lãnh đạo Bộ trong soát đề tài, dự án CNSH thủy sản
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 5 2013

Kính gửi:

- Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I
- Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II
- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III
- Đại học Nha Trang
- Công ty cổ phần dược và vật tư Thú y

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 4300/BNN-KHCN ngày 18/12/2012 thông báo về kết quả rà soát các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản.

Bộ NN&PTNT đề nghị các tổ chức khẩn trương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đối với từng nhiệm vụ KHCN tại công văn nêu trên. Báo cáo gởi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 27/02/2013./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Giang Thu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download