hoặc
Tài liệu học tập Công văn 283/UBND-VP4, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 283/UBND-VP4 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông

Công văn 283/UBND-VP4 5 2013 lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông do tỉnh Ninh Bình ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 283/UBND-VP4
V/v lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất ATGT trên các tuyến đường giao thông.

Ninh Bình, ngày 17 tháng 06 5 2013

Kính gửi:

- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 946/KQLĐBII-QLVT&ATGT ngày 10/6/2013 của Khu Quản lý đường bộ II về việc lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất ATGT trên các tuyến đường Quốc lộ. Về việc này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thị xã thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ; song song chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành xử lý các cá nhân cố tình vi phạm.

(Gửi kèm theo bản chụp Văn bản số 946/KQLĐBII-QLVT&ATGT ngày 10/6/2013 của Khu Quản lý đường bộ II)./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Khu Quản lý đường bộ II;
- Lưu: VT-2020, VP4, TTTH;

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Đinh Văn Điến

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download