hoặc
Tài liệu học tập Biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc theo dõi tiến độ góp vốn điều lệ Công ty bao gồm các cổ đông, thanh viên sáng lập công ty họp để thông qua 1 số nghị quyết.

CÔNG TY ................

Số …./BCHĐ-HL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)

Hôm nay, ngày ...../...../....., vào hồi ....., tại Trụ sở chính của Công ty: ..........., các thành viên sáng lập doanh nghiệp họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc doanh nghiệp và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ................... (sau đây được gọi tắt là "Công ty") với nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: ..................... – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư ký cuộc họp: ...................... - Thành viên sáng lập;

3. Thành viên khác...................................... - Thành viên sáng lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các nghị quyết sau:

1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là ............. đồng (............. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam), chiếm ..........% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam), chiếm ..........% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam), chiếm ..........% vốn điều lệ;

2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm ... đợt với số vốn góp mỗi đợt là:

a/ Đợt 1: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày …../...../..... (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1;

Ngày …../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 2;

Ngày …../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 3;

Ngày …../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 4.

Sau khi bàn bạc, luận bàn và đọc lại 1 lượt Biên bản này, các thành viên tham gia Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download