hoặc
Tài liệu học tập Công văn 2811/BNN-TCCB, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 2811/BNN-TCCB có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2811/BNN-TCCB thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------
Số: 2811/BNN-TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp
thâm niên đối với nhà giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 5 2012

 Kính gửi: Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Công văn số 248/TCĐLTTP-TC ngày 13/4/2012 và Công văn số 318T/TCĐLTTP-TC ngày 25/5/2012 của Trưởng Cao đẳng Lương thực thực phẩm đề nghị giám định và phê ưng chuẩn phụ cấp thâm niên đối với 80 nhà giáo của Trường;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ;

Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ sẽ xem xét, quyết định mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 05 công chức, viên chức của Trường (biểu Phụ lục 1A kèm theo);

2. Đồng ý để Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm quyết định mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 75 viên chức của Trường (biểu Phụ lục 1B kèm theo);

3. Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm chịu trách nhiệm trong việc giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với các nhà giáo trong doanh nghiệp theo quy định; phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu trong vòng thời gian kể từ ngày 01 tháng năm 5 2011 cho tới ngày doanh nghiệp được Bộ phê ưng chuẩn. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

 TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 

(đã ký)

Lê Thị Bình

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download