hoặc
Tài liệu học tập Bảng tổng hợp biên lai thu tiền, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bảng tổng hợp biên lai thu tiền có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Đơn vị:...................

 

MẪU SỐ C37-SN
(Kèm theo Thông tư số 121/2002/TT/BTC
ngày 31 tháng12 5 2002 
của Bộ Tài chính)

 BẢNG TỔNG HỢP BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày.....tháng.....5 .....

                                                                                                                                                      Số:............

Bộ phận thu

Ký hiệu biên lai

Quyển số

Số biên lai

Số tiền trên biên lai

Ghi chú

Từ số

Đến số

Tổng số

Chia ra nội dung thu

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Người lập bảng tổng hợp
(Ký, họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download