hoặc
Tài liệu học tập Nghị quyết số 22/NQ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị quyết số 22/NQ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng sáu 5 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

CHÍNH PHỦ
------------

Số: 22/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 5 2010

NGHỊ QUYẾT
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP
ngày 30 tháng sáu 5 2009 của Chính phủ
về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
--------------------

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội, chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập, là khu vực doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư ban đầu tuy không lớn nhưng được hình thành và phát triển rộng khắp ở cả thành thị và nông thôn, ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực; là khu vực khai thác và huy động các nguồn lực, tiềm năng, tạo cơ hội cho đông đảo dân cư có thể tham gia đầu tư và tạo nên 1 thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn.

Từ cuối 5 2007 cho tới nay, nền kinh tế nước ta chịu đa dạng ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn tăng: tính hết 5 2009, gần 85.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 30% so với 5 2008. Sự phát triển tích cực của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các 5 qua đã góp phần căn bản tạo việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, an sinh xã hội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn có các khó khăn, hạn chế mang tính đặc trưng và lâu dài ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh và phát triển như: quy mô doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, khả năng quản trị doanh nghiệp yếu, việc tiếp cận nguồn tín dụng và mặt bằng sản xuất khó, mối liên kết với các doanh nghiệp lớn còn thấp…

Nhằm tiếp tục khuyến khích, trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các yêu cầu mới về hội nhập và phát triển, ngày 30 tháng sáu 5 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 5 2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ các chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy mọi khả năng và nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ quyết nghị:

I. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp

a) Tổ chức rộng rãi, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng sáu 5 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn áp dụng các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy mô và khu vực ngành nghề hoạt động chính, hướng dẫn xây dựng chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước ở cấp Trung ương và địa phương.

b) Trên cơ sở Kế hoạch năm 5 phát triển kinh tế - xã hội công đoạn 2011 - 2015 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 5 (2006 - 2010), nghiên cứu yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa công đoạn năm 5 tiếp theo (2011 - 2015) trình Thủ tướng Chính phủ trong 5 2011.

2. Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chú trọng các giải pháp và kinh phí thực hiện, đưa vào kế hoạch và dự toán ngân sách hàng 5 và năm 5 của các Bộ, ngành, địa phương và gởi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, cân đối nguồn lực.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download