hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 147/QĐ-BKHCN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 147/QĐ-BKHCN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Sở hữu Trí tuệ,Phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013

Quyết định 147/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 10 tháng 02 5 2012 về việc phê phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong hai 5 2012 - 2013.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------
Số: 147/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG hai NĂM 2012-2013

-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ công đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BKHCN ngày 20/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ công đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02/08/2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ công đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong hai 5 2012 - 2013 (danh mục kèm theo).

Điều hai. Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Thư ký, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Chánh Văn phòng Chương trình, Thủ trưởng các doanh nghiệp thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, SHTT. KT

BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Tùng

DANH MỤC
CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỂ TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CHO THỰC HIỆN TRONG hai NĂM 2012 - 2013

(Trích Quyết định số 147/QĐ-BKHCN ngày 10/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên Dự án Mã hiệu Tóm tắt mục tiêu/yêu
Tóm tắt nội dung Sản phẩm dự kiến
 1  Áp dụng sáng chế về chống nước biển xâm thực, gây sạt lở ở khu vực Nam bộ CT68/ 2012-2013 /TW-SC1 - Thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ áp dụng sáng chế vào thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh doanh;

- Tạo ra mô hình mẫu về áp dụng sáng chế vào thực tiễn nhằm góp phần giải quyết vấn đề cần thiết của xã hội, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thuộc sáng chế của Việt Nam đang được bảo hộ hoặc của nước ngoài không được bảo hộ hoặc đã hết hiệu lực bảo hộ ở Việt Nam;

- Triển khai biện pháp theo dõi, đánh giá để hoàn thiện công nghệ;

- Tổng kết, hoàn thiện công nghệ và yêu cầu phương án nhân rộng.

- Công nghệ được triển khai và sản phẩm được sản xuất, sản xuất (nếu sáng chế là sản phẩm, 1 phần sản phẩm) hoặc vấn đề cụ thể được giải quyết, xử lý (nếu sáng chế là quy trình) cũng như các tài liệu hướng dẫn vận hành công nghệ (nếu cần);

- Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn triển khai khai sáng chế vào thực tiễn;

- Báo cáo kết quả triển khai thực tiễn và hoàn thiện sản phẩm, công nghệ được yêu cầu.
 2  Áp dụng sáng chế liên quan tới sản xuất, bảo quản hoặc chế biến nông sản CT68/ 2012-2013 /TW-SC2
 3 Áp dụng sáng chế về xử lý chất thải làng nghề  CT68/ 2012-2013 /TW-SC3
 4  Áp dụng sáng chế về xử lý chất thải đô thị  CT68/ 2012-2013 /TW-SC4
5 Áp dụng sáng chế về sản xuất điện sạch (từ gió, sóng biển…) CT68/ 2012-2013 /TW-SC5
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download