hoặc
Tài liệu học tập Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

Kính gửi:  …………[1]……………….  

Tên cơ sở………….…………………………………………………………………………….

Trực thuộc (Nếu là tổ chức phụ thuộc )......................................................................

Người phụ trách chuyên môn…………..………………………năm sinh………………

Số CCHN Dược  ……………… Nơi cấp ………Năm cấp…….. …. Có giá trị đến:……

Địa điểm kinh doanh:………………………………..………… Điện thoại …….………

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  Số:        ngày cấp……………

loại hình và khuôn khổ kinh doanh:…………………………………………………………

Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp với khuôn khổ kinh doanh: ..................................

Chưa được cấp:  ........................ Đã được cấp:   .....................................................

  1. Giấy chứng nhận thực hành tốt …  số:……. …….    Ngày cấp:……........................

  2. Giấy chứng nhận thực hành tốt …  số:……. ….        Ngày cấp:…….......................

Đề nghị…..cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở, loại hình kinh doanh............

Phạm vi kinh doanh................................................................................................................………….

Tại địa điểm kinh doanh:

    Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện toàn bộ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế ……………...

 

………….., ngày      tháng     năm

Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở

  (Ký ghi rõ họ tên) 


[1] Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download