hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 128/QĐ-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 128/QĐ-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước và Nghị quyết 02/NQ-CP

Quyết định 128/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17 tháng 01 5 2013 về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chính yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước và Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

 BỘ TÀI CHÍNH

-------
Số: 128/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về các giải pháp chính yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 5 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về 1 số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Xét yêu cầu của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về các giải pháp chính yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 5 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về 1 số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Điều hai. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP và nội dung của kế hoạch này, chủ động chỉ đạo các tổ chức thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu của Chính phủ; chủ động tính hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc khuôn khổ quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp chủ trì, chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Thủ trưởng các tổ chức thuộc Bộ chủ động bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hoá các nhiệm vụ trong kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản… để xây dựng chương trình công tác tháng, quý và 5 2013 của tổ chức mình, báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ tổ chức chủ trì, tham gia, thời hạn hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Ngoài các nhiệm vụ tại kế hoạch này, trong quá trình thực hiện giả dụ phát sinh các nhiệm vụ mới và các công việc cần phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Bộ chủ động báo cáo Bộ, đề nghị kế hoạch triển khai thực hiện.

Điều 3. Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng, hàng quý, các tổ chức thuộc Bộ thực hiện giao ban, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ; song song gởi Vụ Ngân sách Nhà nước kết quả thực hiện trước ngày 23 hàng tháng để Vụ Ngân sách Nhà nước tổng hợp, trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP và gởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng tháng.

Các tổ chức thuộc Bộ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và đề nghị các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 5 2013 gởi Vụ Ngân sách Nhà nước trước ngày 23/11/2013 để Vụ Ngân sách Nhà nước tổng hợp trình Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, song song gởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/11/2013.

Các tổ chức thuộc Bộ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP sáu tháng đầu 5 2013 trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và đề nghị các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ sáu tháng cuối 5 5 2013 gởi Vụ Ngân sách Nhà nước trước ngày 05/06/2013 để Vụ Ngân sách Nhà nước tổng hợp trình Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, song song gởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/06/2013.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của các Bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP, các tổ chức báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các tổ chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các tổ chức thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC (50b).

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Vương Đình Huệ

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN A. NHIỆM VỤ THEO NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

STT NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỜI GIAN THỰC HIỆN GHI CHÚ
I. TĂNG CƯỜNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỀM CHẾ LẠM PHÁT
1. Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm
1.1 (i) Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách Nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được Quốc hội quyết định. Phấn đấu tăng thu, triệt để tần tiện chi để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ chi cần thiết phát sinh, giữ bội chi ngân sách Nhà nước bằng dự toán.
(ii) Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong khuôn khổ dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn và theo đúng chế độ quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.
(iii) Xây dựng chương trình hành động tăng cường thực hành tần tiện, chống lãng phí theo yêu cầu tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiệm vụ (i) và (ii): Vụ NSNN; nhiệm vụ (iii): Thanh tra Bộ TCT, KBNN
TCHQ, Vụ I, Vụ CST, Vụ HCSN, Vụ TCNH,
Vụ ĐT, Vụ KHTC
Thực hiện cả năm Bộ Tài chính chủ trì
1.2 Xây dựng và triển khai dự toán NSNN gắn với chiến lược, định hướng phát triển trong từng thời kỳ, bảo đảm tính bền vững của NSNN, phản ánh được thứ tự ưu tiên trong phân bổ NSNN đối với từng ngành, lĩnh vực. Vụ NSNN TCT, KBNN
TCHQ, Vụ I, Vụ CST, Vụ HCSN, Vụ TCNH, Vụ ĐT, Cục TCDN, Vụ KHTC
Thực hiện cả năm Bộ Tài chính chủ trì
1.3 (i) Tăng cường chống thất thu, nợ đọng thuế, chống chuyển giá, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra thuế; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thuế; tăng cường thực thi pháp luật về thuế.
(ii) Tổng kết, đánh giá, kiến nghị giải pháp phù hợp đối với chính sách động viên, huy động, sử dụng các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, công sản, đặc trưng là đất đai.
(iii) Đẩy mạnh và nhiều hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tham mưu pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội.
Nhiệm vụ (i) và (iii): TCT,
TCHQ
Nhiệm vụ (ii): TCT
Thanh tra Bộ
Vụ CST,
Cục QLCS, Vụ PC
Thực hiện cả 5. Nhiệm vụ (ii) trình Thủ tướng Chính phủ Q.II/2013 Bộ Tài chính chủ trì
1.4 Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách tài chính, chi tiêu các chương trình mục tiêu nhà nước. Vụ HCSN Vụ NSNN, Vụ ĐT, Vụ I, Cục QLN, KBNN Theo tiến độ hoàn thành các đề án đã đăng ký Bộ Tài chính chủ trì
1.5 (i) Quản lý chặt chẽ nợ công và nợ nước ngoài nhà nước, bảo đảm an toàn về nợ và an ninh tài chính nhà nước. Tăng cường công tác giám sát, quản lý rủi ro. Quản lý chặt chẽ nợ dự phòng (nợ do Chính phủ bảo lãnh, vay về cho vay lại thông qua các tổ chức tín dụng nhà nước…). Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ và cơ cấu lại nợ công, nợ Chính phủ, nợ nhà nước.
(ii) Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn vay.
(iii) Bố trí nguồn để trả nợ các khoản vay của Chính phủ trong và ngoài nước, kể cả nợ được Chính phủ bảo lãnh khi tới hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.
Nhiệm vụ (i), (ii): Cục QLN;
Nhiệm vụ (iii): Vụ NSNN
Vụ TCNH, KBNN, Vụ ĐT, Thanh tra Bộ Theo tiến độ hoàn thành các đề án đã đăng ký Bộ Tài chính chủ trì
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download