hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 37/2007/QĐ-BTC: Về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 37/2007/QĐ-BTC: Về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ,

Quyết định số 37/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước.

BỘ TÀI CHÍNH
--------------------

Số: 37/2007/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng năm 5 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học
và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước
________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt y phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chính yếu công đoạn năm 5 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 1870/2006/QĐ-BKHCN ngày 22/8/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt y danh mục các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước công đoạn 2006-2010;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành mã số chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này và được áp dụng từ 5 2007. Các khoản thu, chi ngân sách thuộc các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên), ngoài việc hạch toán theo mã số của Chương trình, còn phải hạch toán đúng theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước; riêng về hạch toán theo Loại, Khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định này.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các tổ chức trực thuộc thực hiện theo Quyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ; Thứ trưởng
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các tổ chức thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.
 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Tá

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download