hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------- 

Số: 68/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và
quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh
----------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các luật liên quan tới đầu tư xây dựng căn bản ngày 19 tháng sáu 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 5 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý 1 số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 5 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 5 2010 của Chính phủ về lập, giám định, phê phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng sáu 5 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 5 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, phong cảnh đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 5 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm thứ tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 5 2009 của Chính phủ về quản lý độ cao trở lực vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 5 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; buôn bán bất động sản; khai thác, sản xuất, buôn bán nguyên liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 5 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 5 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng sáu 5 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng sáu 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng phường, xã, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 5 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết 1 số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 5 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 5 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng bảy 5 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 1 số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 5 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 5 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng bảy 5 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành 1 số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 5 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; buôn bán bất động sản; khai thác, sản xuất, buôn bán nguyên liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 5 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 5 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng bảy 5 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 5 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 5291/SXD-CPXD ngày 06 tháng bảy 5 2010 về trình quyết định quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; danh mục các trục, tuyến phố chính và 13 biểu mẫu.

Điều hai. Quyết định này thay thế Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 5 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trưởng Ban Quản lý Khu Nam, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các công ty, hộ gia đình, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- VPUB: Các PVP; các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (ĐTMT-Tu) H.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download