hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 5 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH

Từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch 
Đồng kính gửi:..................................................

Tên tôi là (chữ in hoa):.......................................................................Nam/ Nữ….

Ngày tháng 5 sinh:.............................................................................................

Nơi ở hiện nay:.........................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, trường):............................................................................

Chức vụ:....................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất:............................................................................

Ngày tháng 5 được tuyển dụng vào biên chế:.............................................

Ngạch viên chức hiện nay:..............Mã số:..................Thời gian xếp:..............

Hệ số lương hiện hưởng:..........................Ngày tháng 5 xếp:.....................

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp tại công văn số ............. ngày của ............. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện để tham gia kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp.

Tôi làm đơn này đăng ký dự thi nâng ngạch 5.........

Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc quy chế thi do Hội đồng thi quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gởi kèm theo gồm có: 
một.………………………….
2…………………………..
3…………………………..
4…………………………..
........ ngày.....tháng.....5.....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download