hoặc
Tài liệu học tập Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                                                                                   ......., ngày...........tháng..........5..........

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Số......./HĐ

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 5 2005 và và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng sáu 5 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng sáu 5 2010 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 5 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng sáu 5 2010 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,

Hai bên chúng tôi gồm:

Bên cho thuê nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

- Ông (bà)1:..................................................................................................................................

- Số CMND (hộ chiếu):...................cấp ngày....../...../......, tại......................................................

- Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:...........................................................................................................................

- Điện thoại: ...................................Fax (nếu có):........................................................................

- Số tài khoản:.................................tại Ngân hàng:.....................................................................

- Mã số thuế:................................................................................................................................

BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

- Ông (bà)2:..................................................................................................................................

- Số CMND (hộ chiếu):......................cấp ngày....../...../....., tại....................................................

- Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................Fax (nếu có):....................................................................

- Số tài khoản:...................................tại Ngân hàng:...................................................................

- Mã số thuế:...............................................................................................................................

Hai bên chúng tôi hợp nhất ký kết hiệp đồng thuê nhà ở với các nội dung sau đây:

Điều một. Đặc điểm chính của nhà ở cho thuê:

1. Loại nhà ở (ghi rõ biệt thự hoặc căn hộ hoặc nhà riêng lẻ):...................................................

2. Địa chỉ nhà ở:..........................................................................................................................

3. Tổng diện tích sàn nhà ở là:...............m2; diện tích đất gắn ngay lập tức với nhà ở là:..........m2 (sử dụng chung là:.........m2; sử dụng riêng là:..........m2).

4. Trang vật dụng gắn ngay lập tức với nhà ở:.............................................................................................

Điều hai. Giá cho thuê nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán

1. Giá cho thuê nhà ở là ...........................đồng Việt Nam/01 tháng (hoặc 01 năm).

(Bằng chữ: ......................................................................................).

Giá cho thuê này đã bao gồm chi phí bảo trì, quản lý vận hành nhà ở và các khoản thuế mà Bên cho thuê phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan cung cấp dịch vụ khác.

3. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng).................................

4. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà vào ngày.......... hàng tháng.

(Trường hợp 2 bên thỏa thuận thanh toán 1 lần hoặc theo từng đợt thì cần ghi rõ trong hợp đồng).

Điều 3. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở

1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày...........tháng..........5.............

2. Thời hạn cho thuê nhà ở là ..........5 (.........tháng), kể từ ngày............tháng........... 5 ............tới ngày .......tháng...... 5 ............

Điều 4. Quyền và bổn phận của Bên cho thuê

1. Quyền của Bên cho thuê:

a) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thỏa thuận đã cam kết;

b) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa sang các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra (nếu có);

c) Yêu cầu Bên thuê thanh toán đủ số tiền thuê nhà (đối với thời gian đã thuê) và giao lại nhà ở trong các trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hiệp đồng thuê nhà ở trước thời hạn;

d) Bảo trì, cải tạo nhà ở;

đ) Đơn phương chấm dứt thực hiện hiệp đồng thuê theo quy định tại khoản một Điều 103 Luật Nhà ở;

e) Yêu cầu Bên thuê trả lại nhà khi chấm dứt hiệp đồng thuê theo quy định tại các khoản một, hai, 4 và khoản sáu Điều bảy của hiệp đồng này;

g) Các quyền khác do 2 bên thỏa thuận (nhưng không được trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội)........................................................

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

a) Giao nhà ở và trang vật dụng gắn ngay lập tức với nhà ở (nếu có) cho Bên thuê đúng thời gian quy định tại khoản một Điều 3 của hiệp đồng này;

b) Thông báo cho Bên thuê biết các quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

c) Bảo đảm cho Bên thuê sử dụng ổn định nhà ở trong thời hạn thuê nhà;

d) Trả lại số tiền thuê nhà mà Bên thuê đã trả trước trong trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hiệp đồng thuê nhà ở trước thời hạn;

đ) Bảo trì, quản lý nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở;

e) Hướng dẫn, đề nghị Bên thuê thực hiện đúng các quy định về quản lý nhân khẩu;

g) Các bổn phận khác do 2 bên thỏa thuận..................................

Điều năm. Quyền và bổn phận của Bên thuê

1. Quyền của Bên thuê:

a) Nhận nhà ở và trang vật dụng gắn ngay lập tức với nhà ở (nếu có) theo đúng thỏa thuận tại khoản một Điều 3 của hiệp đồng này;

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa sang kịp thời các hư hỏng về nhà ở;

c) Yêu cầu Bên cho thuê trả lại số tiền thuê nhà mà Bên thuê đã nộp trước trong trường hợp chấm dứt hiệp đồng thuê nhà trước thời hạn;

d) Được đổi nhà ở đang thuê với người khác hoặc cho thuê lại (nếu có thỏa thuận);

đ) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trong trường hợp có đổi thay về chủ sở hữu nhà ở;

e) Đơn phương chấm dứt hiệp đồng theo quy định tại khoản hai Điều 103 của Luật Nhà ở;

g) Các quyền khác do 2 bên thỏa thuận.......................................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên thuê:

a) Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng;

b) Sử dụng nhà ở đúng mục đích; có trách nhiệm sửa sang phần hư hỏng do mình gây ra;

c) Chấp hành hầu hết các quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

d) Không được chuyển nhượng hiệp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại, trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý;

đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh thứ tự trong khu vực cư trú;

e) Giao lại nhà và thanh toán đủ cho Bên cho thuê số tiền thuê nhà còn thiếu trong trường hợp chấm dứt hiệp đồng nêu tại các khoản một, hai, 4 và khoản sáu Điều bảy của hiệp đồng này.

g) Các bổn phận khác theo thỏa thuận của 2 bên.......................................................................

Điều sáu. Các trường hợp bất khả kháng

Bên thuê hoặc Bên cho thuê không bị coi là vi phạm hiệp đồng và không bị phạt hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giả dụ việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện các bổn phận được các bên thỏa thuận trong hiệp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoán vị, sự đổi thay quy định pháp luật và các trường hợp khác mà không phải do lỗi của các Bên gây ra.

Điều bảy. Chấm dứt hiệp đồng thuê nhà ở

Việc chấm dứt hiệp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi có 1 trong các trường hợp sau:

1. Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn mà các bên không thỏa thuận ký tiếp;

2. Các bên thỏa thuận chấm dứt hiệp đồng trước thời hạn;

3. Nhà ở cho thuê không còn;

4. Nhà ở cho thuê hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Bên thuê nhà ở chết mà không có người đang cùng sinh sống

6. Khi 1 trong 2 bên đơn phương chấm dứt hiệp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cam kết của các bên

1. Bên cho thuê cam kết nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết nhà ở bảo đảm chất lượng, an tòan cho bên thuê nhà.

2. Bên thuê nhà đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà ở thuê.

3. Việc ký kết hiệp đồng này giữa các bên là hòan tòan tình nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hiệp đồng, giả dụ cần đổi thay hoặc bổ sung nội dung của hiệp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hiệp đồng có chữ ký của 2 bên, phụ lục hiệp đồng có giá trị pháp lý như hiệp đồng này.

4. Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và hầu hết các nội dung đã thỏa thuận trong hiệp đồng.

5. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):......

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hiệp đồng này thì 2 bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật

Điều 10. Hiệu lực của hiệp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày..........(hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng hoặc chứng nhận đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà ở có thời hạn từ 06 tháng trở lên).

2. Hợp đồng này được lập thành .....bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ .... bản, .... bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng nhận (nếu có) và .... bản lưu tại cơ thuế quan (các bên có thể thỏa thuận lập thêm hiệp đồng bằng tiếng Anh)./.

BÊN THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên - giả dụ là tổ chức
thì đóng dấu)

BÊN CHO THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên - giả dụ là tổ chức thì đóng dấu)

Chứng nhận của công chứng nhà nước1
(hoặc chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền)

_________________________

1, hai. Nếu bên cho thuê hoặc bên thuê nhà ở là tổ chức thì ghi tên của tổ chức, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản, mã số thuế, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó

1. áp dụng đối với hiệp đồng thuê nhà ở của cá nhân có thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download