hoặc
Tài liệu học tập Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 11/2013/TT-LLTP

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ

LƯU TRỮ HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số: .........................................

Mở sổ: ngày ... tháng ... 5 ...

Khóa sổ: ngày ... tháng ... 5 ...

STT

Ngày lập
 LLTP

Họ và tên

 

Mã số 

LLTP

Quốc tịch

Giới tính

Người lập 
hồ sơ LLTP

Ghi chú

Công dân 
Việt Nam

Người nước ngoài

Không có
 thông tin

Nam

Nữ

Không có 
thông tin

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download