hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 hệ giáo dục thường xuyên - môn Vật Lí (Mã đề 816), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 hệ giáo dục thường xuyên - môn Vật Lí (Mã đề 816) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề thi chính thức)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011
Môn thi: VẬT LÍ − Giáo dục thường xuyên


Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề thi: 816

Cho biết: hằng số Plăng h = sáu,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và 1eV = một,sáu.10-19J

Câu 1: Có ba bức xạ đơn sắc: đỏ, lam, tím truyền trong 1 môi trường. Các bức xạ này được xếp đặt theo thứ tự bước sóng tăng dần là:
A. tím, đỏ, lam.                B. đỏ, tím, lam.               C. lam, tím, đỏ.             D. tím, lam, đỏ.

Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn nhan sắc, khoảng cách giữa 2 khe là hai mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe tới màn quan sát là hai m. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối gần nhau nhất là 0,3 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
A. 0,58μm               B. 0,68μm                C. 0,60μm              D. 0,44μm

Câu 3: Một sóng âm truyền trong 1 môi trường. Biết cường độ âm tại 1 điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là
A. 10 dB.                B. 20 dB.               C. 50 dB.              D. 100 dB.

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với 1 lò xo nhẹ. Con lắc ngả nghiêng điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy π2 = 10. Cơ năng của con lắc này bằng:
A. 0,10 J.              B. một,00 J.               C. 0,50 J.             D. 0,05 J.

Câu 5: Ban đầu có N0 hạt nhân của 1 đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ tính từ lúc ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là
A. 30 giờ.                B. 24 giờ.              C. 47 giờ.             D. 3 giờ.

Câu 6: Trong sơ đồ khối của máy ghi âm vô tuyến điện đơn thuần không có bộ phận nào dưới đây?
A. Anten thu.                          B. Mạch khuếch đại ngả nghiêng điện từ âm tần.
C. Mạch tách sóng.              D. Mạch biến điệu.

Câu 7: Khi nói về ngả nghiêng cơ hiếp dâm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Biên độ của ngả nghiêng hiếp dâm càng lớn khi tần số của lực hiếp dâm càng gần tần số riêng của hệ ngả nghiêng.
B. Tần số của ngả nghiêng hiếp dâm bằng tần số của lực hiếp dâm.
C. Biên độ của ngả nghiêng hiếp dâm phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của lực hiếp dâm và tần số riêng của hệ ngả nghiêng.
D. Tần số của ngả nghiêng hiếp dâm lớn hơn tần số của lực hiếp dâm.

Câu 8: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng
A. có tính chất sóng.               B. là sóng dọc.                C. có tính chất hạt.             D. luôn truyền thẳng.

Câu 9: Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng tới nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?
A. Chất khí ở áp suất thấp.                B. Chất lỏng.
C. Chất khí ở áp suất lớn.                 D. Chất rắn.

Câu 10: Đặt điện áp  vào 2 đầu 1 đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. một,00.               B. 0,86.              C. 0,50.             D. 0,71.

Câu 11: Cho 2 ngả nghiêng điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(π/2 + ωt). Biên độ ngả nghiêng tổng hợp của 2 ngả nghiêng này là

Câu 12: Đặt 1 điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào 2 đầu 1 đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Biết điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Cảm kháng của cuộn cảm bằng
A. 40               B. 40Ω              C. 30               D. 20

Câu 13: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.
B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
C. Sóng điện từ là sóng dọc.
D. Sóng điện từ mang năng lượng.

Câu 14: Mạch ngả nghiêng điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, biểu thức điện tích của 1 bản tụ điện là . Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. 10mA             B. 40 mA.               C. 0,04mA.                D.1mA

Câu 15: Trong 1 ngả nghiêng cơ điều hòa, các đại lượng nào sau đây có giá trị không thay đổi?
A. Gia tốc và li độ.                 B. Biên độ và tần số.               C. Gia tốc và tần số.              D. Biên độ và li độ.

Câu 16: Cường độ dòng điện chạy qua 1 đoạn mạch có biểu thức i = 6cos100πt (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là
A. 12,0A              B. 8,5A             C. sáu,0A               D.3,0A.

Câu 17: Một vật nhỏ ngả nghiêng điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 12cos(2πt + ϕ) (cm). Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ +6 cm theo chiều dương. Giá trị của ϕ là:
A. π/3rad               B. -2π/3rad            C. -π/3rad            D. 2π/3rad.

Câu 18: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là ℓ = một m, ngả nghiêng điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Lấy π2 = 10. Tần số ngả nghiêng của con lắc là:
A. 0,25 Hz.              B. 0,50 Hz.            C. một,00 Hz.             D. hai,00 Hz.

Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều  vào 2 đầu 1 đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp 2 đầu cuộn cảm là  . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng:
A. 200 W.             B. 400 W.             C. 300 W.              D. 100 W.

Câu 20: Đặt điện áp u = 100cos100πt (V) vào 2 đầu 1 cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/2π. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là


Câu 21:
 Một chất điểm ngả nghiêng điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình (cm) (t tính bằng s). Thời gian ngắn nhất để chất điểm đi từ vị trí có li độ x1 = -4cm tới vị trí có li độ x2 = +4cm là
A. 0,75 s.              B. 0,50 s.             C. một,00 s.               D. 0,25 s.

Câu 22: Một sợi dây căng ngang, 2 đầu nhất mực, đang có sóng ngừng ổn định. Khoảng cách giữa 2 nút sóng liên tiếp là 0,8 m. Bước sóng trên dây là
A. hai,4 m.             B. 0,4 m.             C. một,sáu m.             D. 0,8 m.

Câu 23: Rôto của máy phát điện xoay chiều 1 pha là nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo thành có tần số là
A. 120 Hz.              B. 60 Hz.             C. 100 Hz.             D. 50 Hz.

Câu 24: Tia X có cùng bản chất với
A. tia .−β              B. tia β+.              C. tia α.           D. tia hồng ngoại.

Câu 25: Gọi mp, mn và m lần lượt là khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân AZX. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A.Zmp + (A - Z)mn > m                  B. Zmp + (A - Z)mn < m
C. Zmp + (A - Z)mn = m                D. Zmp + Amn = m

Câu 26: Khi âm truyền từ không khí vào nước thì
A. tốc độ truyền âm không đổi thay.                B. chu kì của âm đổi thay.
C. tần số của âm không đổi thay.                    D. bước sóng của âm không đổi thay.

Câu 27: Đặt 1 điện áp xoay chiều vào 2 đầu 1 đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì
A. pha ban đầu của cường độ dòng điện luôn bằng không.
B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch biến thiên cùng pha với điện áp 2 đầu đoạn mạch.
C. cường độ hiệu dụng của dòng điện phụ thuộc vào tần số của điện áp.
D. hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.

Câu 28: Theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái ngừng có năng lượng EM = -1,51eV sang trạng thái ngừng có năng lượng EL = -3,40eV thì phát ra phôtôn có tần số xấp xỉ bằng:
A. 0,456.1015 Hz.                B. hai,280.1015 Hz.              C. 0,228.1015 Hz.              D. 4,560.1015 Hz.

Câu 29: Một chất điểm ngả nghiêng điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong 1 chu kì ngả nghiêng là:
A. 30 cm.               B. 20 cm.             C. 10 cm.             D. 40 cm.

Câu 30: Cho khối lượng của hạt prôtôn; nơtron và hạt nhân đơteri 21Dlần lượt là: một,0073 u; một,0087 u và hai,0136 u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân đơteri 21D là:
A. hai,2356 MeV.                 B. 4,4712 MeV.                C. một,1178 MeV.               D. 3,3534 MeV.

Câu 31: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng
A. hai,49.10-19J.             B. hai,49.10-31J.             C. 4,97.10-31J.            D.4,97.10-19J

Câu 32: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia hồng ngoại được sử dụng để tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại.
B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra 1 số phản ứng hóa học.
C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
D. Tính chất vượt trội nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 33: Một sóng cơ truyền trong 1 môi trường với bước sóng 3,sáu m. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng 1 phương truyền sóng ngả nghiêng lệch pha nhau 2π thì cách nhau
A. một,8 m.                B. 0,sáu m.               C. hai,4 m.              D. 0,9 m.

Câu 34: Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn vật dụng cấp để hở là 55 V. Biết cuộn sơ cấp có 500 vòng dây. Số vòng dây của cuộn vật dụng cấp là
A. 250 vòng.               B. 1000 vòng.                C. 125 vòng.              D. 2000 vòng.

Câu 35: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch thì điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch
A. sớm pha π/3                  B. sớm pha π/2               C. trễ pha π/3               D. trễ pha π/2

Câu 36: Mạch ngả nghiêng điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc ngả nghiêng riêng của mạch là

Câu 37: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia laze có tính tính hợp cao.                         B. Tia laze có độ đơn nhan sắc cao.
C. Tia laze có cùng bản chất với tia                 D. Tia laze có tính định hướng cao. .α

Câu 38: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 6730Zn lần lượt là:
A. 67 và 30.                 B. 30 và 37.               C. 37 và 30.               D. 30 và 67.

Câu 39: Công thoát êlectron khỏi 1 kim loại là 3,45 eV. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f1 = năm.1014Hz; f2 = 75.1013Hz; f3 = 1015Hz; f4 = 12.1014Hz vào bề mặt tấm kim loại đó. Những bức xạ gây ra hiện tượng quang điện có tần số là:
A. f3 và f4.                 B. f1 và f2.             C. f1, f2 và f4.              D. f2, f3 và f4.

Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân  Hạt nhân AZX là:
A. 168O               B. 199F               C. 178O              D. 179F

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download