hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định chế độ báo cáo tổng hợp về lao động số 11/2015/TT-BLĐTBXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định chế độ báo cáo tổng hợp về lao động số 11/2015/TT-BLĐTBXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Chế độ báo cáo thông kê về lao động, thương binh và xã hội

Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội được ban hành ngày 11 tháng 3 5 2015 và chính thức có hiệu lực từ 25 tháng 4 5 2015. Thông tư về chế độ kế toán tổng hợp bao gồm tụ họp hệ thống mẫu biểu, các nội dung thông tin được cập nhật.

Quy định chế độ báo cáo thông kê tổng hợp về lao động

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
--------

Số: 11/2015/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 5 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ ngày 20 tháng 12 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội.

Điều một. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động – Thương binh và Xã hội gồm tụ họp hệ thống mẫu biểu, các nội dung thông tin, hướng dẫn ghi biểu được quy định yếu tố tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều hai. Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội

Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi chung là công ty báo cáo) là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Nội dung báo cáo và biểu mẫu báo cáo

1. Biểu mẫu báo cáo được quy định yếu tố tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Nội dung báo cáo phải được điền đầy đủ vào các mẫu biểu báo cáo theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Kỳ hạn báo cáo và ngày gởi báo cáo

1. Kỳ hạn báo cáo là 01 5, tính từ ngày 01 tháng 01 tới ngày 31 tháng 12 của 5 báo cáo.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gởi báo cáo chậm nhất là ngày 15 tháng 01 5 kế tiếp của 5 báo cáo theo dấu bưu điện (trừ trường hợp mẫu biểu báo cáo yêu cầu khác).

3. Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ tổng hợp thông tin thống kê gởi Vụ Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Thông tin chậm nhất là ngày 31 tháng 01 5 kế tiếp của 5 báo cáo.

Điều năm. Hình thức báo cáo

1. Báo cáo phải được lập thành văn bản và tệp dữ liệu điện tử định dạng bảng tính Excel.

2. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng công ty báo cáo.

Điều sáu. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì hướng dẫn các công ty thực hiện chế độ báo cáo; tổng hợp công bố thông tin thống kê định kỳ theo quy định.

2. Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng chế độ báo cáo thống kê cơ sở; đôn đốc các địa phương, công ty, thực hiện chế độ báo cáo thống kê về lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; tổng hợp thông tin thống kê gởi Vụ Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Thông tin để tổng hợp theo quy định (các mẫu biểu cung cấp thông tin của các công ty xấp xỉ mẫu biểu của các địa phương và bổ sung thêm phân tổ theo 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương).

3. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, người đứng đầu cơ quan, công ty có liên quan, trong khuôn khổ thẩm quyền của mình có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

Điều bảy. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 5 2015.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện giả dụ có vướng mắc, các công ty báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp và xử lý.

Nơi nhận:
 • Bộ trưởng (để báo cáo);
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Văn phòng Trung ương Đảng;
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
 • Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc TƯ;
 • Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
 • Các công ty thuộc Bộ LĐTBXH;
 • Đăng Công báo Chính phủ;
 • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
 • Website Bộ LĐTBXH;
 • Lưu: VT, KHTC (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Hòa

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download