hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1463/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1463/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc bổ nhiệm ông Đồng Quang Đại giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Quyết định số 1463/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Đồng Quang Đại giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1463
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Đồng Quang Đại giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý
kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam
-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét Tờ trình số 19/TTr-NHPT-HĐQL ngày 28 tháng năm 5 2010 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tờ trình số 35/TTr-BNV, ngày 11 tháng 06 5 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đồng Quang Đại, Phó Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam và ông Đồng Quang Đại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Vụ KTTH, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download