hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam

Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam. 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------
Số: 21/2010/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
------------------------

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam, gồm điều kiện đối với doanh nghiệp công nhận; trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động công nhận; giám sát hoạt động công nhận và trách nhiệm của các bên có liên quan.

2. Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nhận (sau đây gọi là doanh nghiệp công nhận), doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp được công nhận và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tới hoạt động công nhận.

Điều hai. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuyên gia đánh giá là người có năng lực được doanh nghiệp công nhận chỉ định để đánh giá doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp. Chuyên gia đánh giá có thể thực hiện cuộc đánh giá 1 mình hoặc là thành viên của đoàn đánh giá.

2. Chuyên gia đánh giá trưởng là chuyên gia đánh giá có năng lực được doanh nghiệp công nhận giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các hoạt động đánh giá đã quy định.

3. Chuyên gia công nghệ là người có năng lực được doanh nghiệp công nhận chỉ định để bảo đảm cung cấp kiến thức và kỹ năng cụ thể về khuôn khổ công nhận sẽ được đánh giá. Chuyên gia công nghệ là thành viên đoàn đánh giá, hỗ trợ cho đoàn đánh giá về mặt công nghệ nhưng không phải là chuyên gia đánh giá.

4. Xác nhận đăng ký hoạt động công nhận là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giám định năng lực của doanh nghiệp công nhận theo các điều kiện hoạt động công nhận để cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động công nhận.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Tổ chức công nhận phải bảo đảm năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn quốc tế và các quy định của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC), Tổ chức công nhận Châu Á - Thái Bình Dương (PAC).

2. Các chuyên gia của doanh nghiệp công nhận phải được đào tạo và thông thạo về các tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và các nguyên tắc đánh giá tương ứng với các chương trình công nhận; đáp ứng các yêu cầu về năng lực theo quy định của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC).

Điều 4. Điều kiện hoạt động công nhận

Đơn vị sự nghiệp khoa học có chức năng cốt tử cung cấp dịch vụ công nhận do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thành lập, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản hai Điều 54 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ, cụ thể như sau:

1. Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động của doanh nghiệp công nhận phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn nhà nước TCVN ISO /IEC 17011:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17011:2004.

2. Có cơ cấu doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quyết định số 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp công nhận.

3. Tổ chức, liên kết doanh nghiệp hoặc làm mai dong các chương trình trải nghiệm thành thành thục, so sánh liên phòng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17043:2009 đối với chương trình công nhận phòng trải nghiệm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download