hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 21/2013/QĐ-BCĐQHNL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 21/2013/QĐ-BCĐQHNL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định 21/2013/QĐ-BCĐQHNL về Quy chế doanh nghiệp và hoạt động của Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020.

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

------------
Số: 21/QĐ-BCĐQHNL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 5 2013

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế doanh nghiệp và hoạt động của Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điu 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo quc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cu xã hội công đoạn 2011 - 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điu 3;
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
VP Ban chđạo TW về phòng, chống tham nhũng;
-
HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHNL (3b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)


Nguyễn
Thiện Nhân

 QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-BCĐQHNL ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội)

Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về doanh nghiệp và hoạt động của Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo nhà nước theo quy định tại Điều hai, Điều 3 Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội công đoạn 2011 - 2020.

Chương 2.
NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯ KÝ

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

4. Điều động, trưng tập chuyên gia khi cần thiết.

5. Ban hành Quy chế doanh nghiệp và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

6. Thực hiện chế độ báo cáo về doanh nghiệp và hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều năm. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp điều phối các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo.

2. Chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động hằng 5 của Ban Chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo giao; dự trù nguồn kinh phí hằng 5 cho hoạt động của Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội.

3. Chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo liên quan tới nhiệm vụ đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội. Sử dụng bộ máy của mình để doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, duy trì thông tin liên lạc, gắn kết hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo và trực tiếp điều hành hoạt động của Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

4. Phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối, xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực.

5. Phối hợp với Bộ, ngành liên quan yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách, cơ chế đào tạo nhân lực theo nhu cầu phát triển của xã hội.

6. Tổ chức kiểm tra, tổng hp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan thực hiện các nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội.

7. Thừa ủy quyền Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; doanh nghiệp các cuộc họp định kỳ và đột xuất.

Điều sáu. Phó Trưởng Ban Chỉ đo là lãnh đo BKế hoch và Đầu tư

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và sự phối hp của các Bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực công đoạn 2011 - 2020.

2. Phối hp với các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sẵn sàng chương trình, kế hoạch hoạt động do Trưởng Ban Chỉ đạo giao; dự trù nguồn kinh phí hằng 5 cho hoạt động của Ban Chỉ đạo liên quan tới công tác chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Phối hp với các Bộ, ngành liên quan yêu cầu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách, cơ chế, giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực phù hp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của giang san.

4. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các Bộ, ngành và địa phương về nhu cầu nhân lực nhà nước bảo đảm tính kết nối, đồng bộ và hợp nhất.

5. Báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương.

Điều bảy. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Bộ Lao đng – Thương binh và Xã hội

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác dạy nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội, triển khai thực hiện quy hoạch, chiến lược dạy nghề thi kỳ 2011 - 2020; chỉ đạo tuyên truyền về học nghề.

2. Đề xuất các chính sách, cơ chế, giải pháp để huy động nguồn lực xã hội để phát triển dạy nghề và đào tạo lại nghề nghiệp cho người lao động.

3. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo để tư vấn với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối nguồn lực, phối hp giữa các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp xã hội doanh nghiệp hoạt động dạy nghề hiệu quả.

4. Báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện công tác dạy nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội.

Điều 8. y viên Ban Chỉ đạo

Ngoài các nhiệm vụ về chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo nhân lực của ngành và địa phương, các y viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm sau đây:

1. Đề xuất và phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề thuộc khuôn khổ Bộ, ngành mình phụ trách trong việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu phát triển của ngành.

2. Báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ mà Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao.

Điều 9. Tổ thư ký

Tổ thư ký do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Phối hp với các Bộ, ngành, địa phương dự thảo kế hoạch tổng thể, kế hoạch hoạt động hằng 5 và kế hoạch sáu tháng của Ban Chỉ đạo.

2. Tổng hp xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của ban Chỉ đạo.

4. Cung cấp các thông tin cần thiết, có liên quan cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

5. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Chương 3.
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 10. Cách thức làm việc của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo làm việc trên cơ sở luận bàn, bàn bạc tập thể và thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 11. Chế độ làm việc và thông tin

1. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo cơ chế phối hp thông qua các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và trách nhiệm được giao của mỗi thành viên.

2. Ban Chỉ đạo họp định kỳ sáu tháng 1 lần hoặc họp đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo.

a) Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi Trưởng ban ủy quyền) triệu tập theo kế hoạch;

b) Trường hp không doanh nghiệp được cuộc họp, có thể thông báo và xin ý kiến các ủy viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản;

c) Tùy theo yêu cầu và nội dung của cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập cuộc họp với thành phần phù hp;

d) Thành viên Ban Chỉ đạo vắng mặt tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phải có lý do và phải cử đại diện có thẩm quyền dự họp.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo được cung cấp các thông tin cần thiết, có liên quan tới công tác chỉ đạo, tình hình triển khai và kết quả thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội định kỳ sáu tháng và hằng năm; luận bàn ý kiến tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham gia các đoàn tham quan, nghiên cứu, kiểm tra công tác thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ở các Bộ, ngành và địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo chỉ phát ngôn trước công luận các vấn đề thuộc thẩm quyền được giao. Không lấy danh nghĩa của Ban Chỉ đạo để phát ngôn các vấn đề mang quan điểm cá nhân.

Chương 4.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các y viên Ban Chỉ đạo trong khuôn khổ trách nhiệm và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm doanh nghiệp, chỉ đạo thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký.

3. Trong quá trình thực hiện quy chế, giả dụ có vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kịp thời với Phó Trưởng ban thường trực để nghiên cứu, chỉnh sửa và bổ sung trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download