hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 70/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 70/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31

Thông tư số 70/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ chi tiêu doanh nghiệp các hoạt động của 5 Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31. 

BỘ TÀI CHÍNH

----------------------

Số: 70/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 05 tháng 05 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định chế độ chi tiêu doanh nghiệp các hoạt động
của 5 Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31
------------------------------

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 856/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 10/11/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần trang bị 31 (AIPA 31);

Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về 1 số chế độ chi tiêu tài chính dùng cho hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Theo đề nghị của Văn phòng Quốc hội tại công văn số 406/VPQH-KHTC ngày 12/3/2010; Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu doanh nghiệp các hoạt động của 5 Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31 như sau:

Điều một. Quy định chung

1. Đối tượng thực hiện: Ban Tổ chức AIPA 31; Ban Thư ký doanh nghiệp AIPA 31 và các Tiểu ban; các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp được giao thực hiện các hoạt động sẵn sàng, doanh nghiệp và dùng cho 5 Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31.

2. Kinh phí doanh nghiệp các hoạt động chuẩn bị; doanh nghiệp và dùng cho 5 Quốc hội Việt Nam đảm đang vai trò Chủ tịch AIPA 31 bao gồm ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác từ các doanh nghiệp kinh tế, xã hội trong nước và nước ngoài.

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản dùng cho các hoạt động liên quan tới công tác sẵn sàng, doanh nghiệp và dùng cho 5 Quốc hội Việt Nam đảm đang vai trò Chủ tịch AIPA 31 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành của Nhà nước và các quy định tại Thông tư này.

Điều hai. Nội dung chi

Nội dung chi thực hiện các hoạt động sẵn sàng, doanh nghiệp và dùng cho 5 Việt Nam đảm đang vai trò Chủ tịch AIPA 31 bao gồm các nội dung cụ thể sau:

- Chi phí thuê công cụ, trang thiết bị, địa điểm dùng cho doanh nghiệp các sự kiện 5 AIPA 31 theo phê ưng chuẩn của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia AIPA 31, Trưởng Ban Tổ chức AIPA 31;

- Chi sáng tác biểu trưng 5 Việt Nam làm Chủ tịch AIPA 31 và các tặng phẩm, vật phẩm, kỷ niệm khác;

- Chi in giấy mời, làm thẻ cho các thành viên tham gia các hoạt động của 5 AIPA 31;

- Chi doanh nghiệp các hội nghị, hội thảo, phiên họp nhóm, các diễn đàn, họp báo trong khuôn khổ 5 AIPA 31;

- Chi cho các đại biểu tới dự các hoạt động của 5 AIPA 31 được phía Việt Nam đài thọ;

- Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia AIPA 31, Ban Tổ chức AIPA 31, các Tiểu ban và Ban thư ký AIPA 31;

- Chi công tác bảo đảm an ninh, thứ tự, vệ sinh, y tế, phục vụ;

- Chi thông tin, liên lạc, tuyên truyền;

- Chi các hoạt động trang trí dùng cho 5 AIPA 31;

- Chi các hoạt động đón tiếp và quản lý phóng viên đưa tin các hoạt động của 5 AIPA 31 (làm thẻ; nước uống, hoa quả giữa giờ; bồi dưỡng báo chí Việt Nam tham gia các cuộc họp báo trước các hội nghị);

- Chi cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng và dùng cho đại biểu tham gia 5 AIPA 31;

- Chi học tập kinh nghiệm, khảo sát nước ngoài dùng cho cho các hoạt động 5 AIPA 31;

- Chi xây dựng và doanh nghiệp hoạt động của Website 5 AIPA 31;

- Chi thiết lập và vận hành các Trung tâm Báo chí và Phòng Báo chí dùng cho các hội nghị trong khuôn khổ 5 AIPA 31;

- Chi đào tạo, bồi dưỡng Tình nguyện viên dùng cho các hoạt động AIPA 31; chi hỗ trợ thuê quần, áo đồng phục cho Tình nguyện viên tham gia dùng cho Hội nghị Cấp cao AIPA 31, Hội nghị cấp Bộ trưởng;

- Chi thuê, shopping trang thiết bị, tài sản khác dùng cho các hoạt động của 5 AIPA 31;

- Các nội dung chi khác liên quan trực tiếp tới việc doanh nghiệp, dùng cho các hoạt động 5 AIPA 31.

Các nội dung chi khác trên đây phải được Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia AIPA 31 phê ưng chuẩn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download