hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 455/2013/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 455/2013/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định 455/2013/QĐ-UBND phê phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam tới 5 2020, tầm nhìn tới 5 2030.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------
Số: 455/QĐ-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Quảng Nam, ngày 04 tháng 02 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều liên quan tới đầu tư xây dựng căn bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê phê duyệt Chiến lược nhà ở nhà nước tới 5 2020 và tầm nhìn tới 5 2030;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, giám định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Theo Thông báo số 379/TB-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh; Công văn số 3904/UBND-KTN ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh về kinh phí lập Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tới 5 2020, tầm nhìn tới 5 2030;

Xét Tờ trình số 168/TTr-SXD ngày 22/10/2012 của Sở Xây dựng Quảng Nam về giám định phê phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam tới 5 2020, tầm nhìn tới 5 2030;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 46/TTr-SKHĐT ngày 28/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam tới 5 2020, tầm nhìn tới 5 2030, với các nội dung sau:

1. Tên đồ án: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam tới 5 2020, tầm nhìn tới 5 2030.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

3. Địa điểm và khuôn khổ nghiên cứu: Bao gồm các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư của hai thành phố và 16 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

4. Mục tiêu nghiên cứu:

- Bảo đảm tính đồng bộ, hợp nhất giữa chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đai. Thiết lập các chỉ tiêu phát triển nhà ở để đưa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội dùng cho xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh; làm cơ sở để chỉ đạo công tác phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Huy động vốn đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường bất động sản trên khuôn khổ địa bàn. Góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; phát triển nhà ở đô thị văn minh, hiện đại, từng bước cải thiện chất lượng nhà ở nông thôn, giữ gìn và phát huy bản nhan sắc kiến trúc dân tộc, hiện đại phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

5. Nội dung chính yếu của Chương trình:

- Khái quát về điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó định hướng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng tình hình nhà ở và đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Xác định nhu cầu nhà ở trên địa bàn tỉnh tới 5 2020 và tầm nhìn tới 5 2030.

- Các giải pháp căn bản để thực hiện Chương trình.

6. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 783.523.000 đồng

(Bằng chữ: 7 trăm tám mươi ba triệu, 5 trăm 2 mươi ba nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí lập chương trình                                   : 572.733.000 đồng;

- Chi phí khảo sát                                               : 92.860.000 đồng;

- Chi phí khác                                                    : 117.930.000 đồng.

7. Thời gian thực hiện: 09 tháng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều hai. Phân công trách nhiệm:

- Sở Xây dựng (chủ đầu tư) có trách nhiệm: Tổ chức, triển khai thực hiện đồ án quy hoạch theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước; chịu trách nhiệm quản lý thực hiện đồ án bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi giám sát việc thực hiện, cân đối ngân sách bố trí kinh phí thực hiện cho đồ án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Trưởng Ban quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam; Trưởng Ban quản lý khu Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Đinh Văn Thu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download