hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 06/VBHN-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 06/VBHN-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
BỘ XÂY DỰNG

---------------

Số: 06/VBHN-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 5 2014 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở

Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 01 5 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 5 2010 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 5 2010.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001; Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nhằm mục đích cùng với việc thực hiện các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu nhà nước giảm nghèo công đoạn 2006 - 2010, Nhà nước trực tiếp hỗ trợ các hộ nghèo để có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Điều hai. Đối tượng và khuôn khổ áp dụng

1. Đối tượng:

Đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Quyết định này phải có đủ ba điều kiện sau:

a) Là hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng bảy 5 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho công đoạn 2006 - 2010), đang cư trú tại địa phương, có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành;

b) Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá lâm thời, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở;

c) Hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng bảy 5 2004 của Thủ tướng Chính phủ về 1 số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác.

2. Xếp loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ:

Thực hiện ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây:

a) Hộ gia đình có công với cách mạng;

b) Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số;

c) Hộ gia đình trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;

d) Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo bấn, tàn tật…);

đ) Hộ gia đình đang sinh sống trong vùng đặc trưng khó khăn;

e) Các hộ gia đình còn lại.

3. Phạm vi áp dụng: 

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được áp dụng đối với các hộ có đủ 3 điều kiện quy định tại khoản một Điều hai Quyết định 167/2008/QĐ-TTg đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị trên khuôn khổ cả nước hoặc đang cư trú tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (gọi chung là thôn, bản) trực thuộc phường, thị trấn hoặc xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhưng sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Hỗ trợ trực tiếp tới hộ gia đình để xây dựng nhà ở theo đối tượng quy định.

2. Bảo đảm công khai, công bằng và minh bạch tới từng hộ gia đình trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp với phong tục tập quán của mỗi dân tộc, vùng, miền, bảo tàng bản dung nhan văn hóa của từng dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

3. Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng được 1 căn nhà có diện tích sử dụng tối thiểu 24 m2; tuổi thọ căn nhà từ 10 5 trở lên.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download