hoặc
Tài liệu học tập Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật

CÔNG TY ..................

--------------
Số:……/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

........, ngày........... tháng............ 5 ..........

 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
     (Về việc xóa bỏ kỷ luật người lao động.)

            CÔNG TY ….................................

- Căn cứ quyết định số ....../QĐ.TCCB ngày........-......-20........ của ....... và ...... (nay là ......) quy định quyền hạn, trách nhiệm của ..........;
- Căn cứ Nghị định số ...../20....../NĐ-CP ngày .....-.......-20.......... của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với .........và Thông t số ......./20.........../TT-TCCP, ngày ....-.....-20........ của Hướng dẫn thực hiện.................;
- Xét yêu cầu của ông ...................Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Nay xóa bỏ hiệu lưc kỷ luật....................<hình thức kỷ luật>.......................

Ông (bà, anh, chị) .................................................................................................

Chức vụ : ...............................thuộc đơn vị:................................kể từ ngày........tháng ........5 .......

Điều II. Ông (bà, anh , chị)..............................................................được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỹ thuật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết định này được hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì? ).

Điều III. Các ông Trưởng phòng: .......................................................;thủ trưởng đơn vị:..................................................,và ông (bà, anh, chị):..................................................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như điều III.
- Lưu TC,HC,HS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download