hoặc
Tài liệu học tập Công văn 597/2013/UBCK-VP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 597/2013/UBCK-VP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Công văn 597/2013/UBCK-VP về phối hợp, rà soát giao du và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

--------
Số: 597/UBCK-VP
V/v: Phối hợp, rà soát giao du và xử lý tin đồn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 5 2013

Kính gửi:

- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh
- SGDCK Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

UBCKNN đề nghị các SGDCK phối hợp TTLKCK rà soát toàn bộ các giao du trong thời gian gần đây, đặc thù trong phiên ngày 21/2/2013, kịp thời báo cáo UBCKNN, song song phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi tung tin đồn, đầu cơ trục lợi.

UBCKNN đề nghị các SGDCK, TTLKCK khẩn trương thực hiện và báo cáo Ủy ban.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP, (03b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Quang Việt

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download