hoặc
Tài liệu học tập Công văn 542/GSQL-GQ3, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 542/GSQL-GQ3 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Công văn 542/GSQL-GQ3 5 2013 du nhập xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Số: 542/GSQL-GQ3
V/v du nhập xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1115/HQBRVT-GSQL ngày 26/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản hai, Điều 3 và khoản một, Điều 4 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/6/2009 của Bộ Tài chính thì Việt kiều hồi hương phải nộp Giấy đăng ký lưu hành xe và giấy đăng ký lưu hành xe phải được đăng ký trước thời điểm hoàn tất thủ tục cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Việt Nam (Thông tư số 118/2009/TT-BTC không quy định về thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe ôtô so với thời điểm cấp Giấy đăng ký lưu hành xe ôtô).

2. Liên quan tới các nội dung kiến nghị khác của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu tại công văn số 1115/HQBRVT-GSQL dẫn trên, Cục Giám sát quản lý sẽ đàm đạo với Cục Điều tra chống buôn lậu để báo cáo Tổng cục và có văn bản hướng dẫn sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục ĐTCBL (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Đức Nga

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download