hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng mua bán hàng hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng mua bán hàng hóa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Mẫu hợp đồng thương mại

Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của mẫu hợp đồng là sự thỏa thuận nhằm xác lập, đổi thay hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa. Mẫu hợp đồng mua bán sẽ bao gồm các quyền lợi và trách nhiệm giữa bên mua và bên bán.

Hợp đồng mua bán hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: [SO HD]/HĐMB

- Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành.

- Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của 2 bên).

Hôm nay, ngày........tháng........5........

Tại địa điểm: .......................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Bên A:

- Tên doanh nghiệp:................................................................................................................................

- Địa chỉ hội sở chính:.............................................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................Fax:....................................................................

- Tài khoản số:.......................................................................................................................................

- Mở tại ngân hàng:................................................................................................................................

- Đại diện là Ông (bà):.............................................................................................................................

- Chức vụ: .............................................................................................................................................

- Giấy ủy quyền số:................................................................(nếu có) ngày............................................

Do ................................................................chức vụ........................................................................ký.

Bên B:

- Tên doanh nghiệp:................................................................................................................................

- Địa chỉ hội sở chính:.............................................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................Fax:....................................................................

- Tài khoản số:.......................................................................................................................................

- Mở tại ngân hàng:................................................................................................................................

- Đại diện là Ông (bà):.............................................................................................................................

- Chức vụ: .............................................................................................................................................

- Giấy ủy quyền số:................................................................(nếu có) ngày.............................................

Do ................................................................chức vụ.........................................................................ký.

Hai bên hợp nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch:

1. Bên A bán cho bên B:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Cộng: ...............................................................................................................................

Tổng trị giá (bằng chữ): ......................................................................................................

2. Bên B bán cho bên A:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:...............................................................................................................................

Tổng trị giá (bằng chữ):......................................................................................................

Điều 2: Giá cả:

Đơn giá mặt hàng trên là giá .......................(theo văn bản........................ (nếu có) của ..............................

Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa:

Chất lượng mặt hàng ................................................... được quy định theo...............................................

Điều 4: Bao bì và ký mã hiệu:

1. Bao bì làm bằng:...................................................

2. Quy cách bao bì:................................................... cỡ............. kích thước:.............................................

3. Cách đóng gói: ......................................................................................................

Trọng lượng cả bì: .....................................................................................................

Trọng lượng tịnh: .......................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download