hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 2378/2012/QĐ-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 2378/2012/QĐ-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Quyết định về thừa nhận phòng đo kiểm

Quyết định 2378/2012/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

----------------

Số: 2378/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn vật dụng viễn thông với Việt Nam chỉ định;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Thừa nhận phòng đo kiểm:

National Technical Systems (NTS) – US0054

Địa chỉ: Plano Division, 1701 E. Plano Parkway, Suite 150, Plano, TX 75074 USA (đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ nhà nước Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và yêu cầu thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận Phòng đo kiểm đã được Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn vật dụng viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với khuôn khổ thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều hai. Phòng đo kiểm có tên tại Điều một có các quyền lợi và bổn phận theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực tới ngày 31/12/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều một và các cơ quan, công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Thành Hưng
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download