hoặc
Tài liệu học tập Công văn 649/TCT-CS, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 649/TCT-CS có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Kế toán - Kiểm toán,Lập hóa đơn trước khi thông báo phát hành

Công văn 649/TCT-CS về lập hóa đơn trước khi thông báo phát hành do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 649/TCT-CS
V/v: Lập hóa đơn trước khi
thông báo phát hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1451/CT-THDT ngày 02/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh yêu cầu hướng dẫn xử lý trường hợp lập hóa đơn trước khi gởi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ thuế quan (trước 04 tháng). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản sáu, Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ giải thích từ ngữ như sau:

“6. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

8. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của công ty, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ thuế quan phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.”

Tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định phát hành hóa đơn của công ty, cá nhân kinh doanh như sau:

“4. Tờ thông báo phát hành hóa đơn được gởi tới cơ thuế quan nơi công ty, cá nhân phát hành thông báo đóng hội sở chính, trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành và niêm yết ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

Tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành hóa đơn của công ty, hộ, cá nhân kinh doanh như sau:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn phải được gởi tới cơ thuế quan quản lý trực tiếp chậm nhất 5 (05) ngày trước khi công ty, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

Tại Khoản bảy Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“7. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng tới 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Xuân Cảnh (Cục Thuế tỉnh Trà Vinh) ký thông báo phát hành hóa đơn ngày 05/04/2012, đăng ký ngày bắt đầu sử dụng hóa dơn là ngày 05/04/2012 nhưng tới ngày 06/08/2012 Chi cục Thuế huyện Duyên Hải mới nhận được thông báo phát hành hóa đơn của Công ty thì các hóa đơn mà Công ty đã lập và giao cho khách hàng trước ngày 06/08/2012 được xem là hóa đơn bất hợp pháp. Công ty bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bán hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản bảy Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Công ty phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gởi cơ thuế quan ngày 06/08/2012.

Người mua là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty TNHH Xuân Cảnh không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn bất hợp pháp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download