hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu hợp đồng chứng khoán

Mẫu hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần là thỏa thuận giữa Trung tâm giao du chứng khoán và công ty chứng khoán về việc đấu giá bán cổ phần, bao gồm các nội dung: nội dung dịch vụ bán đấu giá cổ phần, thông tin cổ phần chào bán, giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán, trách nhiệm của 2 bên ...

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------- 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN TẠI
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Số:

Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 5 2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 126 /2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP  ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP  ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số ............. của ........... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch chứng khoán .........;

Căn cứ Quyết định ...../QĐ-UBCK ngày ................................ của Ủy Ban Chúng khoán Nhà nước về việc ban hành quy trình bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá của.............;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của 2 bên.

 Hôm nay, ngày ... tháng ... 5 200...  tại

Chúng tôi gồm:

Bên A: TTGDCK

Địa chỉ:                               

Điện thoại:                                      Fax:

Tài khoản số:                                 Tại

Người đại diện:

Chức vụ:

Bên B: Công ty Chứng khoán (đại lý đấu giá)

Địa chỉ:

Điện thoại:                                   Fax:

Tài khoản số:                              Tại

Người đại diện:

Chức vụ:

Sau khi thỏa thuận, 2 bên cùng hợp nhất ký Hợp đồng theo các điều khoản sau đây:

Điều 1: Đối tượng và nội dung của Hợp đồng

1.một. Đối tượng của hợp đồng là dịch vụ tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiêp ................................................

1.hai. Nội dung thực hiện dịch vụ bán đấu giá cổ phần bao gồm:

Tổ chức thực hiện đợt bán đấu giá theo quy định tại Thông tư số 126 /2004/TT-BTC; Thông tư 95/2006/TT-BTC; Quy trình bán đấu giá cổ phần qua Trung tâm GDCK ban hành kèm theo Quyết định số .............../QĐ-UBCKNN của Chủ tịch UBCKNN ngày ................ và quy chế đấu giá bán cổ phần.

Điều 2: Thông tin cổ phần chào bán

2.một. Tên cổ phần:

2.hai. Loại cổ phần:

2.3. Mệnh giá mỗi cổ phần:

2.4. Số lượng cổ phần chào bán:

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

3.một. Đại lý đấu giá được nhận phí nhất mực và phí tăng thêm:

- Mức phí cố định: một.000.000đ/cuộc đấu giá.

- Mức phí tăng thêm: tỷ lệ với khối lượng cổ phần đăng ký qua đại lý. Cụ thể:

Tổng phí tăng thêm của các đại lý = Chi phí tổ chức đấu giá TTGDCK nhận được từ doanh nghiệp trừ (-) Chi phí thực hiện các công việc liên quan đến cuộc chiến giá tại TTGDCK (tối thiểu 15 triệu) trừ (-) Tổng phí nhất mực phải trả cho các đại lý.

3.hai. Điều kiện thanh toán: Bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho bên B trong vòng  03 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc chiến giá.

3.3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của đại lý.

Điều 4: Trách nhiệm của bên A

4.một. Chuẩn bị cơ sở vật chất công nghệ để cung cấp dịch vụ đấu giá, tổ chức đấu giá và đưa ra kết quả đấu giá.

4.hai. Chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong các trường hợp do lỗi của TTGDCK.

4.3. Cung cấp cho đại lý đấu giá hồ sơ công bố thông tin của doanh nghiệp đấu giá (01 bản cứng và bản mềm).

4.4. Xử lý việc khiếu nằn nì của nhà đầu tư (nếu có) liên quan tới hoạt động đấu giá trong khuôn khổ thẩm quyền.

4.năm. Gửi cho bên B thông báo kết quả đấu giá của nhà đầu tư, bản tổng hợp danh sách các nhà đầu tư trúng giá, các nhà đầu tư được hoàn trả tiền cọc, các nhà đầu tư vi phạm quy chế và tổng số tiền cọc được hoàn trả của các nhà đầu tư  đăng ký tham gia đấu giá qua đại lý theo đúng thời gian quy định tại quy chế đấu giá.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B (đại lý đấu giá)

5.một. Thực hiện tham gia làm đại lý đấu giá theo sự phân công của bên A.

5.hai. Thực hiện việc công bố thông tin trên Web, yết thị tại hội sở, chi nhánh có thực hiện nhận đăng ký.

5.3. Cung cấp hồ sơ công bố thông tin của doanh nghiệp đấu giá cho nhà đầu tư theo tài liệu đã được TTGDCK cung cấp.

5.4. Nhận tiền đặt cọc, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và các giấy tờ khác (nếu có) của nhà đầu tư.

5.năm. Nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của TTGDCK theo đúng thời gian quy định tại quy chế đấu giá.

5.sáu. Gửi thông báo xác nhận về tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá và tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua cho TTGDCK sau 01 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng.

5.bảy. Chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá (kèm theo đơn đăng ký) cho TTGDCK chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá.

5.8. Nhận Phiếu tham gia đấu giá của nhà đầu tư bỏ tại hòm phiếu của Công ty và bàn giao lại cho TTGDCK theo đúng thời gian quy định tại quy chế đấu giá.

5.9. Bảo mật và không được tiết lộ các thông tin về đăng ký đấu giá, giá đặt mua và các thông tin mật khác (nếu có) của nhà đầu tư cho các tổ chức, cá nhân không có liên quan.

5.10. Chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp đại lý chậm trễ trong việc gởi phiếu tham gia đấu giá tới TTGDCK hoặc phiếu tham gia đấu giá của nhà đầu tư bị thất lạc tại hòm phiếu của đại lý hoặc trong các truờng hợp khác do lỗi của đại lý.

5.11. Chịu trách nhiệm xử lý với bưu điện trong trường hợp nhà đầu tư gởi phiếu tham gia đấu giá tới đại lý qua bưu điện nhưng phiếu bị thất lạc hoặc chậm trễ do lỗi của bưu điện.

5.12. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng giá nộp tiền mua cổ phần cho TTGDCK chậm nhất là 01 ngày làm việc sau ngày kết thúc thanh toán.

5.11. Chịu trách nhiệm gởi thông báo kết quả cho các nhà đầu tư  đăng ký tham gia đấu giá tại đại lý.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

6.một. Hai bên cam kết thực hiện hầu hết các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, giả dụ phát sinh vướng mắc, 2 bên phải kịp thời thông báo cho nhau bằng văn bản và cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết.

6.hai. Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan tới hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết bằng thương thuyết, hòa giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng hoà giải, thì 1 trong 2 bên có thể yêu cầu giải quyết các tranh chấp tại Tòa án. Quyết định của Toà án được xem là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực đề nghị thi hành đối với các bên.

Điều 7: Điều khoản thi hành 

7.một. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc kể từ ngày 2 bên ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

7.hai. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được sự đồng ý, hợp nhất của các bên bằng văn bản.

7.3. Các phụ lục được ký kết giữa 2 bên là bộ phận gắn ngay lập tức với bản hợp đồng này.

7.4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download