hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Tiến Thành, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Tiến Thành có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 7,Đề thi Tiếng Anh có đáp án

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp bảy trường THCS Tiến Thành kèm đáp án được tailieuhoctap.com đăng tải giúp bạn ôn tập Tiếng Anh. Với đề thi có cấu trúc câu hỏi nhiều, sát với chương trình học, các bạn sẽ hệ thống lại Tiếng Anh của mình 1 cách tôt nhất.

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 7

PHÒNG GD & ĐT PHAN THIẾT                                                 ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II
   Trường THCS TIẾN THÀNH                                                        Năm học: 2012 – 2013
                                                                                                                    Môn: Anh 7
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM:

A. LANGUAGE FOCUS:

I. Choose the best answer: (Chọn câu trả lời đúng) (2pts)

1. Liz and her parents went to Tri Nguyen _______ in Nha Trang.
A. zoo                   B. park                    C. aquarium                     D. hospital

2. I have a _______. So, I go to the dentist.
A. toothache        B. headache            C. stomached                     D. footsore

3. Can you smell the _______?
A. neither             B. either                   C. ripe                              D. durians

4. At recess, the most popular activity is ______.
A. talking             B. play video game   C. fly kites                         D. watching TV

5. Today, many families have a TV _______.
A. set                  B. programs              C. neighbor                        D. together

6. I’m going to the _______ center. I’m going to play video games there.
A. music             B. amusement           C. mua sắm                       D. education

7. I prefer going out for a meal to _______ at home.
A. stay               B. stayed                   C. to stay                          D. staying

8. You _______ take a map because you might get lost.
A. should           B. could                     C. may                               D. Ө

II. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the other:

1. A. novel         B. score                    C. uniform                           D. sporty

2. A. relax          B. snack                   C. essay                             D. pastime

3. A. circus        B. collector               C. city                                  D. celebration

4. A. please       B. teacher                C. reader                               D. break

B. SPEAKING:

1. Why didn’t you go to school yesterday?                                      A. By bike

2. What kinds of foods do you want?                                              B. I want some meat

3. How do you go to school?                                                          C. Yes, I do

4. Do you like sports?                                                                    D. Because I was sick

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download