hoặc
Tài liệu học tập Công văn 113/2013/LĐTBXH-PC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 113/2013/LĐTBXH-PC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Triển khai Đề án 31 giai đoạn II do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 113/2013/LĐTBXH-PC về triển khai Đề án 31 công đoạn II do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

--------
Số: 113/LĐTBXH-PC
V/v: Triển khai Đề án 31 công đoạn II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 14  tháng 01 5 2013

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ tinh thần Hội nghị tổng kết Đề án Tuyên truyền rộng rãi pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp công đoạn I, ngày 21/11/2012 tại Ninh Bình. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành liên quan trên cơ sở các kết quả triển khai công đoạn I, phát huy kết quả đã đạt, nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục ngay các tồn tại yếu kém đề ra các biện pháp cụ thể ngay từ 5 đầu triển khai công đoạn II (2013 - 2016), tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện theo tinh thần của Đề án tuyên truyền, rộng rãi pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp (Đề án 31); Công văn số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02/6/2009 và Công văn số 2717/LĐTBXH-PC ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Đề án 31; Công văn số 6455/BTP-PBGDPL ngày 14/8/2012 Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, ngành chủ trì các tiểu Đề án và các địa phương bàn luận nội dung và cách thức triển khai công đoạn hai của Đề án, khẩn trương xây dựng và phê duyệt y Đề án vào 5 2013; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn địa phương và cơ sở tiếp tục triển khai công đoạn hai ngay từ 5 đầu 5.

3. Căn cứ Kế hoạch nói chung 2013-2016 đã duyệt y, hàng 5 các Sở, ngành được phân công trong Đề án phải chủ động xây dựng Kế hoạch hàng 5 với các nội dung cụ thể, phối hợp cơ quan tài chính cùng cấp cân đối kinh phí và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt y theo quy định của Luật Ngân sách các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong quá trình thực hiện, giả dụ phát sinh vướng mắc yêu cầu phản ánh kịp thời về Ban Điều hành Đề án (Thường trực là Tổ thư ký Đề án tại Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: chị Nguyễn Thùy Dương, điện thoại 0438.269.545, di động: 0912.978.908 email: ntduong234@gmail.com) để nghiên cứu, giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- Phòng TM&CNVN;
- Liên minh HTXVN;
- Bộ Tài chính;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Phạm Minh Huân

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download