hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 14/2010/TT-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 14/2010/TT-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát

Thông tư số 14/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng gạch ốp lát. 

BỘ XÂY DỰNG
-------------

Số: 14/2010/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
vật liệu xây dựng gạch ốp lát
-----------------------

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 quy định sửa đổi 1 số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường;

Căn cứ yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng gạch ốp lát bảo đảm an toàn cho sử dụng trong xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng gạch ốp lát (gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát) thuộc Nhóm hai theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bao gồm danh mục sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát có yêu cầu bảo đảm an toàn chất lượng, căn cứ để kiểm tra chất lượng và công tác quản lý bảo đảm chất lượng.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các công ty, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong nước, nhập cảng và cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tới sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát tại Việt Nam.

Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát có yêu cầu bảo đảm an toàn chất lượng và căn cứ kiểm tra chất lượng

1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát có yêu cầu bảo đảm an toàn chất lượng và căn cứ kiểm tra chất lượng tương ứng được quy định trong bảng danh mục sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát yêu cầu bảo đảm an toàn chất lượng tại Phụ lục một (gọi tắt là bảng danh mục) ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát sản xuất trong nước và nhập cảng nêu tại cột một ở bảng danh mục yêu cầu phải bảo đảm phù hợp với các quy định tương ứng nêu tại cột hai, cột 3 và cột 4 ở bảng danh mục.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download