hoặc
Tài liệu học tập Chỉ thị 30/CT-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Chỉ thị 30/CT-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 11 5 2012 về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 30/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 5 2012

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Thời gian qua, các ngành, các cấp đã quan tâm thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã đạt được các kết quả nhất quyết.

Trong bối cảnh giang san còn đa dạng khó khăn, việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong sử dụng ngân sách Nhà nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần dành nguồn cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Để tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các tập đoàn kinh tế, tống công ty Nhà nước tập hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn y và chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí. Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: shopping xe ô tô, công ty hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách.

2. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: mua xe công; công ty lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách... Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

3. Tổ chức các hội nghị tổng kết cuối 5, hội nghị ngành tính hợp triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 5 2013 bằng hình thức online. Các Bộ, cơ quan tăng cường sử dụng hình thức họp online trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan, hạn chế tối đa việc công ty họp tập hợp để tiết kiệm chi phí công ty họp, di chuyển, ăn ở của các đại biểu (trừ các cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước).

4. Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc công ty đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các đối tượng liên quan.

5. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài tại Công văn số 8743/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 11 5 2012 của Văn phòng Chính phủ. Tập trung bố trí kinh phí cho các đoàn đi đàm phán, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ công nghệ, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

6. Tổ chức triển khai thực hiện

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước:

- Xây dựng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó biểu hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản mục chi ngân sách, từng công ty sử dụng ngân sách và trách nhiệm tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan chức năng.

- Tập trung chỉ đạo các công ty, công ty, cá nhân thuộc khuôn khổ, địa bàn quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này và Chương trình hành động của từng Bộ, cơ quan, địa phương.

- Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện, gởi Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng cuối quý.

b) Bộ Tài chính tổng hợp, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị của các Bộ, cơ quan, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT,
các công ty trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

 THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download