hoặc
Tài liệu học tập Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 10/2013/TT-LLTP

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ
CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số: .........................................

Mở sổ: ngày ... tháng ... 5 ...

Khóa sổ: ngày ... tháng ... 5 ...

STT

Ngày tiếp 
nhận hồ sơ 
yêu cầu

cấp phiếu lý 
lịch
 tư pháp

 

Họ và tên
người 
được
cấp
 Phiếu 
lý lịch
 tư pháp
 

 

Đối tượng 
yêu cầu 
cấp 
Phiếu lý 
lịch tư pháp

Loại 
Phiếu 
lý lịch
 tư pháp

 

Số của 
Phiếu
 lý 
lịch tư
 pháp

 

Ngày trả 
Phiếu
lý lịch
tư pháp 

Ký nhận
Phiếu lý 
lịch 
tư pháp

 

Công dân
VN

Người nước ngoài

Cơ quan
NN, tổ 
chức 
CT, tổ 
chức 
CT-XH1

Cơ quan
 tiến hành
 tố tụng

Số 1

Số 2

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Trang ….

1Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download