hoặc
Tài liệu học tập Thông báo 12/2013/TB-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo 12/2013/TB-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Phản hồi thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và dự án đầu tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại thành phố Đà Nẵng

Thông báo 12/2013/TB-UBND về phản hồi thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nài, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và dự án đầu tư liên quan tới việc quản lý, sử dụng đất tại thành phố Đà Nẵng.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

----------
Số: 12/TB-UBND
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 5 2013

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC PHẢN HỒI THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chiều ngày 17-1-2013, Thanh tra Chính phủ đã công khai Thông báo số 160/TB-TTCP ngày 17-1-2013 kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nài, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra 1 số dự án đầu tư có liên quan tới việc quản lý sử dụng đất và Đài Truyền hình Việt Nam đăng toàn văn kết luận trên bản tin chính VTV1 lúc 19 giờ ngày 17-1-2013.

Về nội dung kết luận này, UBND thành phố Đà Nẵng có ý kiến phản hồi như sau:

I. VỀ VIỆC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

Tất cả các dự án mà Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra được thành phố công ty triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn y tại Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 31-5-2000, Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 17-6-2002, Nghị quyết số11/2006/NQ-CP ngày 26-5-2006, Nghị quyết số 41/2007/NQ-CP ngày 31-7-2007; được UBND thành phố ban hành kế hoạch sử dụng đất hằng 5.

Quy hoạch nói chung của thành phố Đà Nẵng có sự tham gia của các công ty tham mưu giao diện trong và ngoài nước có kinh nghiệm, góp phần tham gia xây dựng quy hoạch của Đà Nẵng rộng hơn,đồng thời đón đầu xu thế phát triển. Đà Nẵng đã có 1 quy hoạch đi trước 1 bước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ nên đã được các nhà đầu tư xem Đà Nẵng là điểm tới hấp dẫn…Thực tế như vậy, thành phố có phần lớn dự án đã, đang triển khai và đưa vào sử dụng… nên đô thị thành phố ngày càng khang trang, hiện đại như ngày hôm nay. Đi cùng với công tác quy hoạch, thành phố tập trung giải phóng mặt bằng trên diện rộng để tạo nên rất nhiều quỹ đất tái định cư bố trí cho nhân dân vùng giải tỏa có đời sống tốt hơn nơi ở cũ (Cách làm này tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân đối với chủ trương của thành phố). Quỹ đất còn lại theo quy hoạch, thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư, công ty đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nhằm tạo nguồn thu để chi cho đầu tư phát triển. Với nguồn quỹ đất dồi dào đã tạo nên giá đất phù hợp, nhân dân được hưởng lợi các mặt về an sinh xã hội, các nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận để đầu tư dự án có tính khả thi.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế đang gặp đa dạng khó khăn nên 1 số dự án chưa triển khai. Thành phố sẽ đôn đốc các nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Vì vậy, việc Thanh tra Chính phủ kết luận “công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thiếu căn cứ, cơ sở, chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tế của địa phương. Tình trạng đất đai sau khi được san lấp, giải tỏa, chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất để hoang hóa lớn, ít dự án đầu tư được thực hiện” là không có cơ sở.

II. VỀ ĐẤU GIÁ VÀ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định toàn bộ các trường hợp giao đất cho các công ty, cá nhânđều được công khai đấu giá và giao quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm, cụ thể là:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá quyền sử dụng đất;

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được các tổ chức công khai trên báo chí, bảo đảm đúng thời gian và các tiêu chí theo quy định: Địa điểm xây dựng, các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch, diện tích, đơn giá, mục đích sử dụng đất, thời gian, địa điểm đăng ký… để các nhà đầu tư có thông tin đăng ký đấu giá.

Vì vậy, việc Thanh tra Chính phủ kết luận: “Việc đấu giá quyền sử dụng đất trong các 5 qua, UBND thành phố Đà Nẵng triển khai không tốt, từ khâu ban hành quy chế đấu giá tới công ty thực hiện không tuân thủ quy định của Luật Đất đai và Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ các phiên đấu giá thành công quá thấp, chưa tạo được thị trường bình đẳng, khách quan khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm thu cho ngân sách Nhà nước có hiệu quả… Tình trạng giao đất không thông qua đấu giá còn rộng rãi dẫn tới việc xác định giá thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, tạo điều kiện để 1 số nhà đầu tư đầu cơ, thu lợi” là không có cơ sở.

III. VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, công ty và công dân trong việc liên hệ với cơ quan Nhà nước khi làm thủ tục nhận đất, nộp tiền sử dụng đất... theo chủ trương của UBND thành phố, song song căn cứ vào thực tiễn của địa phương (việc đền bù, giải tỏa thực hiện trên diện rộng nên áp lực về giải quyết bồi thường thiệt hại, tái định cư, quản lý nguồn thu từ đất là rất lớn) nên sau khi có chủ trương giao đất cụ thể bằng văn bản của UBND thành phố, thành phố đã giao các tổ chức ký hiệp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Chủ trương này đã thực hiện trong đa dạng 5 qua và đạt được đa dạng hiệu quả trong quản lý Nhà nước về đất đai (giao đất, quản lý thực hiện bổn phận tài chính về đất đai, trách nhiệm giữa Nhà nước và công ty, cá nhân được giao đất), đem lại hiệu quả về mặt xã hội rất lớn và giữ vững môi trường đầu tư, đó là: Các tổ chức này thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết theo quy định. Các công ty, cá nhân chỉ liên hệ tới một tổ chức để làm thủ tục từ việc giải tỏa, bồi thường thiệt hại, bàn giao đất, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Các tổ chức này có chức năng hoạt động như Tổ 1 cửa theo quy trình cải cách thủ tục hành chính hiện hành của thành phố khi giải quyết công việc của nhân dân, công ty.

Tất cả các trường hợp được giao đất, người được giao quyền sử dụng đất đều phải nộp đủ tiền 100%, thiếu một đồng cũng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Vấn đề này không thuộc quyền hạn và trách nhiệm của UBND thành phố.

Cách làm này của thành phố xuất phát từ nhu cầu khách quan, thực tiễn của địa phương, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với nhân dân, chương trình cải cách thủ tục hành chính và đã phát huy hiệu quả, góp phần rất lớn cho sự thành công của công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân, giữ vững được môi trường đầu tư (đây là yếu tố quan trọng trong việc Đà Nẵng xếp hạng cao 3 5 đồ vật nhì, 3 5 dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về thủ tục hành chính công theo đánh giá của Bộ Nội vụ công bố tháng năm 5 2012).

Vì vậy, việc Thanh tra Chính phủ kết luận: “Đây là nguyên nhân căn bản dẫn tới phát sinh đa dạng sai phạm như: không đủ căn cứ, cơ sở để xác định giá thu tiền sử dụng đất; việc phê chuẩn y và phê chuẩn y điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tùy tiện; đa dạng nhà đầu tư sau khi ký hiệp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã không thực hiện đầu tư, tiếp tục chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác thu chênh lệch số tiền rất lớn... làm thất thu ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế” là không có cơ sở.

IV. VỀ THANH TRA CHÍNH PHỦ KẾT LUẬN GÂY THẤT THOÁT ĐỐI VỚI sáu DỰ ÁN:

Thanh tra Chính phủ thanh tra 46 dự án, trong đó có 1 số dự án, Thanh tra Chính phủ lấy giá đất của Hội đồng giám định giá đất thành phố làm căn cứ chính rồi so với giá đất mà UBND thành phố quyết định có sự chênh lệch, song song không tính mật độ xây dựng khi xác định giá đất để kết luận gây thất thoát là không có cơ sở.

Theo quy định, việc phê chuẩn y giá đất để thu tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Hội đồng giám định giá đất thành phố do UBND thành phố thành lập gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố, Văn phòng UBND thành phố chỉ là bộ phận tư vấn, yêu cầu cho lãnh đạo UBND thành phố trong việc xem xét và quyết định giá đất.

Chính vì điều này nên việc đồng ý giảm, tăng hoặc giữ nguyên giá đất theo đề nghị Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố là việc làm bình thường và đúng thẩm quyền của UBND thành phố.

Giá đất cụ thể được UBND thành phố xác định phù hợp với từng vị trí, địa điểm quy hoạch, điều kiện cơ sở hạ tầng, tính các hệ số theo quy định như: hệ số che mệnh chung, hệ số ngã ba, ngã tư, hệ số ba mặt tiền trở lên,…; phân vệt chiều sâu lô đất, giá đất thị trường ở vị trí đó tại thời điểm và các lô đất đều được đưa ra đấu giá công khai. Việc xác định giá các lô đất lớn phải tính tới mật độ xây dựng thường từ 60% tới 70% so với diện tích khu đất. Thực tế cho thấy có các lô có chiều sâu hàng trăm mét, có diện tích từ vài hecta tới hàng chục hecta. Khi áp dụng phương pháp xác định giá đất theo Chính phủ quy định, Bộ Tài chính hướng dẫn thì giá đất có thể thấp hơn bảng giá do UBND thành phố quy định. Điều này là đương nhiên vì bảng giá do UBND thành phố quy định cho các lô đất nhỏ có diện tích khoảng 100m2, mật độ xây dựng 100%, có cơ sở hạ tầng toàn bộ.

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Điểm một và Điểm 3 Công văn số 11021/BTC-QLCS ngày 16-8-2012, cụ thể như sau:

- “Việc Hội đồng liên ngành giám định giá đất tỉnh, thành phố căn cứ vào bảng giá đất hằng 5 và các phương pháp xác định giá theo quy định của pháp luật (Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 3-12-2004, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004, Nghị định số 123/2007/NĐ-CPngày 27-7-2007 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn) thực hiện xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, trình UBND cấp tỉnh quyết định là đúng quy định về thẩm quyền quyết định giá đất tính thu tiền sử dụng đất”.

- “Mật độ xây dựng theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được chuẩn y chỉ là 1 trong các căn cứ để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất”.

Riêng về vấn đề này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có kết luận vô cùng cụ thể tại Mục 4 Kết luận số 94 ngày 25 tháng 4 5 2007 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng:

“Việc bán khu đất 18.000m2 cuối tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, khu Thương xá Vĩnh Trung, khu đất số 8 Phan Châu Trinh, khu đất tứ giác Phạm Hồng Thái - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Thái Học - Yên Bái, khu đất bán cho ông Nguyễn Hữu Sinh, bán cho ông Nguyễn Hữu Bình, cho Công ty TNHH Đức Mạnh, bán cho Công ty TNHH Cafe Trung Nguyên, Công ty An Cư Đông Á. Qua xem xét Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nhận thấy việc bán các khu đất trên là có chủ trương của tập thể UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo mục đích thương mại du lịch, không phải giá nhà ở, mật độ xây dựng nhà cao tầng từ 50% - 60% diện tích khu đất. Đất còn lại phục vụ công cộng. Vì vậy, không thể so sánh giữa giá đất làm dịch vụ theo đúng quy hoạch của thành phố với giá đất bán nền hoặc giá đất ở mặt tiền các đường phố chính”.

* Cụ thể ở từng dự án:

1. Dự án của Công ty Phúc Thiên Long:

Trên cơ sở yêu cầu của Hội đồng giám định giá đất thành phố, UBND thành phố đã phê chuẩn y với giá khởi điểm đấu giá lô đất là hai.570.000 đồng/m2.

Sau khi công khai đấu giá theo đúng quy định của pháp luật nhưng hết thời hạn nêu trên vẫn không có công ty, cá nhân nào tham gia đấu giá và chỉ có Công ty Phúc Thiên Long xin nhận quyền sử dụng đất. Lãnh đạo UBND thành phố hợp nhất chủ trương giao đất cho Công ty Phúc Thiên Long là phù hợp với quy định tại Điểm d Khoản năm Điều hai Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định số 181/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Về đơn giá giao quyền sử dụng đất đối với Công ty Phúc Thiên Long, UBND thành phố hợp nhất phê chuẩn y giá đất giao quyền sử dụng đất theo đúng yêu cầu của Hội đồng giám định giá đất thành phố với đơn giá là 3.030.000 đồng/m2 (cao hơn đơn giá phê chuẩn y để đấu giá là một,hai lần). Việc phê chuẩn y đơn giá đất 3.030.000 đồng/m2 là đúng thẩm quyền của UBND thành phố, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm.

Về việc không xác định lại giá đất và cho phép cho Công ty Phúc Thiên Long gia hạn nộp tiền sử dụng đất là vì:

- Sau khi ký hiệp đồng chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty Phúc Thiên Long, tình hình bất động sản cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng giảm sút và đóng băng, song song các ngân hàng nhất loạt không cho vay vốn để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, do đó vấn đề tài chính của các doanh nghiệp gặp đa dạng khó khăn.

- Khu đất này có nguồn gốc là đất quốc phòng nên quá trình làm thủ tục chuyển từ đất quốc phòng sang đất phát triển kinh tế-xã hội có kéo dài, song song hệ thống hạ tầng công nghệ tại khu vực chưa được đầu tư đồng bộ vì vướng đất quốc phòng dẫn tới thành phố chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư để triển khai dự án.

- Từ tháng 12-2007 tới tháng 9-2009 (từ thời điểm quyết định giá đất tới thời điểm công ty nộp đủ tiền sử dụng đất), Bảng giá đất 5 2008 và 2009 ở thành phố Đà Nẵng không thay đổi; Thị trường bất động sản giảm sút và đóng băng, lạm phát kéo dài. Thời điểm này bão số sáu vừa đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng đã tàn phá đa dạng nhà cửa, công trình khu vực ven biển đã gây nên tâm lý e ngại đầu tư vào khu vực ven biển. Vì vậy giá đất khu vực ven biển thời gian này giảm sút. Mặt khác, khu đất này gần sân bay Nước Mặn, đa dạng người e ngại chất thải dioxin trước đây trong sân bay còn tồn đọng, ảnh hưởng tới sức khỏe; ngay lập tức kề khu đất này là vệt biệt thự dọc tường rào sân bay Nước Mặn đã giảm giá đa dạng lần, thường xuyên quảng bá trên các công cụ thông tin đại chúng nhưng trong đa dạng 5 ngay lập tức không có khách hàng liên hệ để nhận quyền sử dụng đất.

Nếu tính theo giá chuyển quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm 5 2009 (áp dụng Bảng giá đất 5 2009 do UBND thành phố ban hành) thì đơn giá bình quân toàn khu đất là hai.691.319 đồng/m2. Như vậy, giá giao quyền sử dụng đất cho Công ty Phúc Thiên Long cao hơn đơn giá tính theo thị trường tại thời điểm là 338.681 đồng/m2 (3.030.000 đồng/m2 - hai.691.319 đồng/m2) nằm trong khuông giá đất của Chính phủ quy định.

* Về việc chuyển nhượng giữa các công ty, cá nhân:

Khoản hai Điều 3 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khuông giá các loại đất quy định:

“Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường là số tiền VND tính trên 1 tổ chức diện tích đất được hình thành từ kết quả của các giao tiếp thực tế mang tính rộng rãi giữa người cần chuyển nhượng và người muốn được chuyển nhượng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tăng giá do đầu cơ, do đổi thay quy hoạch, chuyển nhượng trong tình trạng bị ép buộc, quan hệ huyết thống”.

UBND thành phố khẳng định đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, công ty đối với khu đất này không phải giá thị trường trong điều kiện bình thường, vì:

- Sau khi Công ty TNHH Phúc Thiên Long được phép chuyển đổi tên sang ông Nguyễn Hữu Bình. Sau khi hoàn thành bổn phận tài chính và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, ông Nguyễn Hữu Bình chuyển nhượng lại cho Công ty ATS (do bà Nguyễn Thị Thoa làm Giám đốc). Bà Thoa và ông Bình là 2 chị em ruột (có quan hệ huyết thống).

- Giao dịch này không mang tính rộng rãi, mà trên thực tế đã chứng minh cho thấy việc tăng giá đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân trên nhằm mục đích nâng khống giá trị chuyển quyền sử dụng đất lên quá cao để được vay ngân hàng với số tiền lớn (Đây là thực trạng dẫn tới nợ xấu trong ngân hàng như hiện nay).

- Ngoài mục đích nâng giá đất ảo nêu trên thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các cá nhân, công ty là quan hệ dân sự giữa các bên, được cơ quan Công chứng chứng thực hiệp đồng, sang tên trước bạ theo quy định của pháp luật. Vấn đề này không thuộc quyền hạn và trách nhiệm của UBND thành phố.

Như vậy, việc Thanh tra Chính phủ kết luận: “Khu đất chuyển nhượng cho Công ty Phúc Thiên Long để xây dựng khu dịch vụ thương mại du lịch, đã được UBND thành phố xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5 2007, qua 4 lần gia hạn nộp tiền, tới tháng 9-2009 Công ty mới nộp tiền sử dụng đất nhưng thành phố không xác định lại giá (gây thất thu 120.172 triệu đồng), sau đó nhà đầu tư đã chuyển nhượng ngay cho đối tác khác thu lợi 498.442,206 triệu đồng” là không có cơ sở.

2. Khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng giao cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc (21.000m2):

* Thanh tra Chính phủ có ý kiến:

“Khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng. Năm 2006, UBND thành phố chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc, với tổng giá trị hiệp đồng là 84 tỷ đồng. Đến 5 2008, ông Hải và bà Ngọc không triển khai thực hiện dự án, đã ủy quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng là 581,526 tỷ đồng (thu chênh lệch 495,374 tỷ đồng). Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc ô-tô Phương Trang với giá là 585 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất vẫn bỏ trống, chưa được đầu tư”.

* Về nội dung này, UBND thành phố có ý kiến:

- Ông Phan Văn Anh Vũ là người đứng ra chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hải, bà Ngọc theo hiệp đồng ủy quyền; không phải là người nhận chuyển nhượng đất của ông Hải, bà Ngọc.

- Ông Phạm Đăng Quan là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc ô-tô Phương Trang. Như vậy, giữa công ty này với cá nhân ông Quan là 1. Điều này cho thấy đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa công ty và cá nhân này không phải giá thị trường trong điều kiện bình thường;

- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các cá nhân, công ty nêu trên là quan hệ dân sự giữa các bên, được cơ quan Công chứng chứng thực hiệp đồng, trước bạ sang tên theo quy định của pháp luật. Vấn đề này không thuộc quyền hạn và trách nhiệm của UBND thành phố.

Tuy nhiên, qua thực tế thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố đã xảy ra đa dạng trường hợp các công ty, cá nhân nâng khống giá trị chuyển quyền sử dụng đất lên quá cao nhằm mục đích để vay ngân hàng với số tiền lớn nhưng thực tế trên thị trường không phải giá trị như vậy mà thấp hơn đa dạng. Thực tế đã diễn ra nợ xấu trong ngân hàng như ngày nay.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download