hoặc
Tài liệu học tập Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị là biểu mẫu dùng cho các cá nhân đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

…….…., ngày ……. tháng .….. 5 ....

 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN 

CÔNG CHỨC DỰ BỊ

Tôi tên là: …………………………………… Nam, nữ: …………….

Ngày sinh, tháng, 5 sinh: ……………………...…………………..

Quê quán: …………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………………………………………

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………..

Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi đối tượng ưu tiên nào): ………………..

……………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức ngạch ………………….. tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi tuyển công chức ............. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gởi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Bản khai lý lịch.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ gồm: …………………………..

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

4. Bản sao các giấy tờ có liên quan tới ưu tiên:

…………………………………………………………………………….

5. 02 phong bì ghi địa chỉ và dán tem sẵn, 03 ảnh 3 x 4.

Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khỏe trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên, khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download