hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 20/2014/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 20/2014/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng kí thường trú tại Việt Nam
BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 20/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 5 2014 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ THEO CHẾ ĐỘ TÀI SẢN DI CHUYỂN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế du nhập số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 5 2006; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 5 2012;

Căn cứ Luật Cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng sáu 5 2008; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng sáu 5 2013;

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc thù số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 5 2005 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 5 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số Điều của Luật Cư trú;

Căn cứ Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 5 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc thù và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 5 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 5 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 5 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 5 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8522/VPCP-KTTH ngày 11/10/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc du nhập xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định việc du nhập xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam (sau đây gọi là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương).

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài cấp còn giá trị đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam và có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Cơ quan Hải quan.

4. Đối tượng nêu tại khoản một, khoản hai Điều này trực tiếp thực hiện các thủ tục quy định tại Thông tư này; không được ủy quyền cho doanh nghiệp, cá nhân khác thực hiện.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download